Congres Seniorenhuisvesting 8 juni 2017

De Brabantse bevolking gaat krimpen én tegelijkertijd neemt de vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens toe. De komende 10 tot 15 jaar zijn er jaarlijks 10.000 woningen extra nodig  om in te spelen op deze demografische veranderingen. Vorige week publiceerde de provincie Noord-Brabant de nieuwste bevolkingsprognoses met de daaraan gekoppelde voorspellingen voor de woningmarkt.

KBO-Brabant organiseerde op 8 juni een congres over seniorenhuisvesting. Niek Bargeman van de provincie presenteerde de nieuwste cijfers. De gevolgen daarvan zijn groot. Zo zal in 2050 maar liefst 42% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden zijn. Door de krimpende bevolking zal tegelijkertijd, en niet alleen op het platteland, leegstand ontstaan door verdwijnende voorzieningen. Een andere verdeling van woonvormen is nodig. Klik hier voor de pagina op de website van de provincie met alle nieuwste prognoses.

 

Henri Swinkels, gedeputeerde leefbaarheid en cultuur van de provincie, schetste op het congres de visie van de provincie op seniorenhuisvesting. Iedereen wil in principe zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, sterker: dat moet ook van de overheid. Om dat mogelijk te maken  zal  technologie een grotere rol gaan spelen, is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen, moeten bureaucratische belemmeringen worden geslecht en zullen senioren zelf tijdig moeten anticiperen op een geschikte, maar vooral ook gewenste woonsituatie. Misschien wel de belangrijkste boodschap van de gedeputeerde: ‘er is niet één enkele partij, zoals de overheid, verantwoordelijk voor dit vraagstuk. Het is een gedeelde opgave waaraan ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid een steentje bij moet dragen.’

Dat beeld werd ook door de andere sprekers onderschreven: thuis blijven wonen verdient een integrale benadering, want het leven van mensen gaat niet alléén over zorg.  Het is belangrijk om vroegtijdig na te denken over toekomstige woonwensen en je af te vragen: ‘Hoe wil ik wonen als ik minder mobiel ben? Wat is noodzaak en waar kan ik afstand van doen? Hoe belangrijk is een tuin voor mij, of wordt dat juist een last? Hoe belangrijk is het dat de kleinkinderen kunnen blijven logeren?’ Onderneem tijdig stappen, want uit onderzoek blijkt dat aanpassen aan een nieuwe woonomgeving lastiger wordt vanaf ongeveer het 70e levensjaar.

Creatieve oplossingen zijn er genoeg; architecten denken na over flexibiliteit in wonen; appartementen die makkelijk zijn om te bouwen voor zorgbehoevenden of van één- naar tweepersoonshuishoudens en vice versa, afhankelijk van de vraag of de levensfase. Karin Vissers van het Architectenbureau Vissers en Roelands presenteerde een aantal inspirerende voorbeelden. Gerard Broeksteeg van de Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) liet zien dat er vele uiteenlopende initiatieven zijn van senioren die gezamenlijk iets bouwen, verbouwen of huren.

Dat de overheid ervoor moet zorgen dat eigen initiatieven van burgers sneller en beter worden ondersteund werd nog eens benadrukt door Ditty Blom van Expertteam Eigenbouw, een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgezette organisatie die gemeenten aanzet tot betere regelgeving in die richting. Regels moeten vooral niet knellend zijn. Het Expertteam ondersteunt lokale initiatiefgroepen graag in hun contact met de gemeente om waar nodig knelpunten te helpen oplossen.

Ook van woningcorporaties mag actief beleid worden verwacht zodat mensen langer in hun huidige huurhuis kunnen blijven wonen. Paul van der Velden van woningcorporatie Leystromen gaf aan dat senioren via commissies  betrokken worden bij het bedenken van plannen en oplossingen. Belangrijke tip: schrijf je op tijd in om in aanmerking te komen voor een huurwoning als je nu nog niet huurt.

Ook de zogenaamde Blijversleningen kwamen aan de orde via een presentatie van Ben Boekraad; gemeenten kunnen deze lening verstrekken, maar nog lang niet alle gemeenten in Brabant verlenen deze leningen. Er is nog veel te winnen op dit gebied.

Binnen de gelederen van KBO-Brabant zijn ook Afdelingen lokaal actief op woongebied. Piet Wouda legde uit hoe men het in Prinsenbeek heeft aangepakt: enerzijds senioren via voorlichtingsrondes bewust maken van de uitdaging van langer thuis wonen; en anderzijds beïnvloeden van de lokale instanties in Breda om op allerlei manieren medewerking te verlenen aan (eigen) initiatieven. Prinsenbeek trekt daarbij samen op met de organisatie Wonen met Gemak; er worden woonscans uitgevoerd en bewoners kunnen dan zelf bepalen welke acties zij willen ondernemen. Wonen met Gemak kan vervolgens ondersteunen bij de realisatie daarvan.

Het onderwerp langer thuis wonen lééft, dat blijkt wel uit de grote belangstelling voor het congres; met 375 bezoekers zat de zaal helemaal vol. KBO-Brabant heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de  seniorenhuisvesting. De onderwerpen die tijdens het congres aan de orde zijn geweest, worden dit jaar nog verder uitgediept. In ledenmagazine Ons komt iedere maand een ander aspect van wonen aan de orde.

 

Presentaties door de sprekers beschikbaar gesteld
Hieronder vindt u links naar de presentaties van de diverse sprekers. Klik op de onderstreepte naam om de presentatie te openen.

 

Niek Bargeman

Brabant in demografisch perspectief: senioren hebben de toekomst

Piet Wouda

Beïnvloeding van lokale instanties met het oog op geschikte seniorenhuisvesting

Ben Boekraad

Blijversleningen bij gemeenten in Brabant

Paul van der Velden

Sociale huur, mogelijkheden voor senioren

Ditty Blom

Samen Bouwen, Samen Leven

Gerard Broeksteeg

Voorbeelden van gemeenschappelijke woonvormen en hoe pak je het aan?

Karin Vissers
Bijzondere bouwprojecten voor senioren

 

Verslag van het congres in ledenmagazine Ons
Klik hier voor de reportage in het augustusnummer van 2017.

 

Aandacht in de nieuwsbrief van de KNVG
Klik hier voor deze nieuwsbrief van augustus 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: Trudy van Helmond en Timo Reisiger

 

 


Terug naar de startpagina