Belastingservice

Dhr. Belastingservice Wijnu Veghel

 

De belastingservice is een samenwerkingsproject van de samenwerkende Brabantse Ouderenorganisaties. Hierbij is onze afdeling ook aangesloten. De service wordt uitgevoerd door leden die zijn opgeleid tot belastinginvuller. Zij zijn gecertificeerd en werken onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

 

De volgende personen staan bij onze afdeling geregistreerd:

Dhr. Th. Manders         365965     Coördinatie

Dhr. J. van Asperen      364546

Dhr. J. Blaauw             363311

Dhr. T. Bloemen           366347

Dhr. W. van Bussel       319100

Dhr. G. Kempkens        367342

Dhr. W. Verkuijlen        310232

Dhr. F. Vervest             362089

 

 

Wie kan een beroep doen op de belastinginvuller?

 

Alle Veghelse senioren met een verzamelinkomen onder de maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag. Dit is € 35.000,00 voor alleenstaanden en € 50.000,00 voor gehuwden en samenwonenden. Het moet gaan om eenvoudige aangiften voor de Inkomstenbelasting. Een eenvoudige aangifte omvat in beginsel de elementen uit Box 1, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, speciale zorgkosten en giften.

Weet u niet zeker of u voldoet aan bovenstaande eisen neem dan contact op met een van onze belastinginvullers.

 

De zorg– en huurtoeslag

 

Na het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting  controleert de belastinginvuller of de klant op basis van zijn verzamelinkomen in aanmerking komt voor zorg– en/of huurtoeslag. Ook kijkt hij of de voorlopige beschikkingen hierover zijn ontvangen. Als dat niet het geval is helpt de belastinginvuller de klant bij het alsnog aanvragen van de toeslagen.

In alle gevallen wijst de belastinginvuller de klant uitdrukkelijk op het grote belang van het voortdurend controleren en actueel houden van alle voor de zorg– en huurtoeslag relevante gegevens d.m.v. tijdig inzending van wijzigingen. Dit is de enige manier om zeer vervelende terugvorderingsbeschikkingen te voorkomen. Weet u niet hoe u deze wijzigingen kunt doorgeven, neem dan tijdig contact op met de belastinginvuller die uw aangifte verzorgd heeft.

 

Onkostenvergoeding

 

De belastinginvullers zijn vrijwilligers. Dat wil niet zeggen dat zij de kosten voor het verzorgen van uw aangifte zelf moeten betalen. Binnen de KBO Afdelingen van de Gemeente Veghel is afgesproken dat de kosten, die de klant moet betalen, maximaal € 15,00 bedragen.  U bent uiteraard vrij om meer te geven als u dat wenst.

 

Geheimhoudingsplicht

 

De belastinginvuller heeft door de aard van zijn werk toegang en inzicht in privacy gevoelige informatie en zal deze informatie alleen gebruiken voor het daartoe door de klant bestemde doel.

 

Eindverantwoordelijkheid

 

U als klant blijft altijd eindverantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte Inkomstenbelasting en/of toeslagformulieren. 

De belastinginvuller levert hulp bij de aangifte op basis van de gegevens die u hem verstrekt. Merkt u achteraf dat er iets niet correct is ingevuld of dat u bepaalde stukken niet aan de belastinginvuller heeft afgegeven, neem dan rechtstreeks contact op met de belastinginvuller die uw aangifte en zorgtoeslag geregeld heeft. Hij/zij is de aangewezen persoon om iets te corrigeren of aan te vullen. Kunt u het samen niet eens worden dan is het bestuur van de KBO Afdeling uw aanspreekpunt.

 

Klachtenprocedure

 

Het Platform Samenwerkende Ouderenorganisatie Brabant heeft een klachtenprocedure en klachtenformulier ontwikkeld. Binnen onze afdeling hebben we daarvan nog nooit gebruik hoeven maken. Dat zegt veel over de betrokkenheid van onze belastinginvullers. Mocht het toch ooit nodig zijn dan kunt u de procedure en het formulier hier vinden.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

 

Voorbereiding van het invullen

 

Het is voor de belastinginvuller prettig als u al wat voorwerk gedaan heeft. Hiermee bedoelen we dan dat u een aantal belangrijke stukken al opgezocht heeft. Hieronder een opsomming:

· Het jaarinkomen; de jaaropgaven van alle inkomens zoals SVB, pensioenfondsen en lijfrente, werkgever(s).

· De WOZ beschikking van de gemeente en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker(s)

· De afschriften van bank– en girorekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen) en effectenrekeningen. In het bijzonder de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari en 31 december.

· Betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten, waarvoor geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering. Ook de afrekening van de zorgverzekering.

· Bewijsstukken van gedane giften.

· De met betrekking tot de huur– en/of zorgtoeslag ontvangen voorschot– en definitieve  beschikkingen.

· Alles wat u denkt dat belangrijk kan zijn. U kunt beter teveel aanleveren dan te weinig. De belastinginvuller zal zelf dan een selectie maken.

 

Nazorg

 

Na het indienen van de aangifte en eventueel de verzoeken om toeslagen kan het gebeuren dat er daarna met u contact wordt opgenomen. U kunt dan altijd de hulp inroepen van de belastinginvuller die uw aangifte of aanvraag gedaan heeft.

Wanneer de stukken overeen komen met wat de belastinginvuller voor u berekend heeft dan hoeft u uiteraard geen contact op te nemen.

  

 

 

  

Terug naar de startpagina