Uitgave nr. 03-2018
 
 

  Nieuwsbrief                                                                  

      nr. 03 – Maart 2018                                                                           KBO afdeling Liessel

 

___________________________________________________________________­_________________________________________________________

                                                                                                        l    

 

Beste leden,

 

Nu de carnaval erop zit en de vorstperiode met de ijzige oostenwind, kunnen we ons weer op gaan maken voor een nieuwe lente.

De Rabobank Clubkas Campagne wordt dit jaar gehouden van 3 t/m 31 april.

Hebt u een rekening bij de Rabobank en bent u nog geen lid?

Meldt u dan aan via www.rabobank.nl/leden

We gaan er natuurlijk van uit dat elk lid van de KBO die lid is van de Rabobank

1 stem uitbrengt op onze vereniging. Het zou mooi zijn als er ook 1 stem naar het ouderenkoor de Peelzangers gaat. Mogen wij op u rekenen?

Hebt u stemmen over? Probeer ze dan te ruilen zodat degene die een stem van u krijgt ook een stem op de KBO uitbrengt.

                             

Het bestuur.

 

Mutaties in het ledenbestand

Overleden: Miet Joosten - Hikspoors, 85 jaar op 7 februari

Riek van Eijk – van de Heuvel, 92 jaar op 8 februari

Afgemeld: Miet van Kuijlenburg – Janssen, Kluisstraat 115 Deurne

Per 1 maart 2018 telde KBO afdeling Liessel 504 leden.

 

Themamiddag op 8 maart om 14.00 uur in de Kastanje

Op deze middag krijgt u te zien wat de Rabobank doet om de veiligheid van bankieren zo groot mogelijk te maken.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn: veiligheid rondom internetbankieren, mobiel bankieren, phishing en skimming. U hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord.

De toegang is geheel gratis en ook niet leden zijn van harte welkom.

 

Kienen

Ook op donderdagmiddag 1 maart a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.

De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen.

De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 5 april a.s.

 

Aflosboete

U kunt uw ondersteuningsverklaring nog tot en met 8 maart afleggen.

Ga naar https://stopaflosboete.nl/ en vul digitaal het formulier in.

 

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 14 maart voor groep 1.

Op woensdag 28 maart wordt groep 2 weer verwacht en op woensdag 4 april mag

groep 3 weer aanschuiven. Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Algemene Ledenvergadering

Deze wordt gehouden op donderdag 15 maart a.s. in de Kastanje.

De uitnodiging, agenda, notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag van 2017 zijn te vinden in deze digitale nieuwsbrief.

Om geen papier te verspillen en om kosten te besparen, ontvangen onze leden waarvan wij geen e-mailadres hebben, de notulen en het jaarverslag m.i.v. dit jaar niet meer op papier. Zij kunnen de vergaderstukken wel opvragen bij de secretaris.

 

 

Na de vergadering zullen “De Grensmuzikanten” uit Reusel voor u optreden.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Wij geven in principe geen stemadvies maar zetten wel alle kandidaten uit Liessel voor u op een rijtje:

Lijst 1 – Politieke Partij Doe!                            11. Leon van Loon

                                                                     18. Dirk van der Kant

                                                                     48. Karel-Hendrik Michels

Lijst 2 – DeurneNu                                            1. Helm Verhees

                                                                     13. Christian Maas

                                                                     18. Martien Slaats

Lijst 3 – VVD                                                    3. Ruud Berkers

                                                                       5. Tom Oomen

                                                                     14. Hans van Someren

                                                                     18. Peter van der Tol

                                                                     25. Antoon van Osch

Lijst 4 – CDA                                                    6. Theo Aarts

Lijst 5 – Progressief Akkoord/Groen Links          12. Franka Hikspoors

                                                                     14. Mariëtte Corstens

                                                                     21. Jon Mensink

                                                                     23. Addie Smolders

Lijst 6 – Transparant Deurne                            17. Esther Stax

Lijst 7 – Partij van de Arbeid                            ------

 

Rikconcours

De winnaars in de maand februari zijn:

Piet Vriens, Laura van den Berkmortel - van Bussel en Jan Mennen

 

Meerdaagse reis naar het Sauerland/Edersee

U kunt zich nog tot 15 maart aanmelden voor deze reis met het onderstaand formulier.

Voor meer informatie, zie vorige Nieuwsbrief.

Hotel Zur Igelstadt

 

BOEKINGSFORMULIER   

 

 

 

Naam:

 

 

 

Adres:

 

 

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Tel.nr.

 

E-mailadres:

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

Naam deelnemer 2:

 

 

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

Reisverzekering ad € 1,25 p.p.p.d.

 

  Ja / nee *

 

Annuleringsverzekering ad 5,8% x reissom

 

  Ja / nee *

 

(* =Doorhalen wat niet van toepassing is.)

 

 

 

Ghielen 1921.jpg

Ghielen 1921.jpg

 
   

INLEVERADRES:

     

Oude Molen 5 Liessel

 

 

  KBO afdeling Liessel                                                                  Datum: 2 maart 2018

­­­____________________________________________________________________­­­

 

Het bestuur van de KBO afdeling Liessel nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

 

Algemene Ledenvergadering

 

Deze wordt gehouden op donderdag 15 maart a.s. – aanvang 13.30 uur

in de Kastanje.

 

                    AGENDA

 

  1. Opening.
  2. Verslag Algemene ledenvergadering van 9 maart 2017.
  3. Jaarverslag secretaris.
  4. Financieel verslag penningmeester.
  5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid.
  6. Mededelingen.
  7. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar is Marga Huijbrechtse – Janssen.

Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Hack.

Het bestuur stelt Gerard Hendriks voor als kandidaat.

Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.

  1. Huldiging jubilarissen.   
  2. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte.

 

Na een korte pauze zullen “De Grensmuzikanten” uit Reusel voor u optreden.

Zij staan garant voor een gezellig uurtje ontspanning.

De middag zal rond de klok van vijven worden afgesloten.

 

U bent allen van harte welkom en wij hopen heel veel leden te kunnen begroeten.

 

Namens het bestuur van de KBO afdeling Liessel

 

Ger Meulendijks,

Secretaris

 

 

 

 

 

KBO afdeling Liessel

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2017.

 

1. Opening

Omdat er zo veel leden op de afscheidsvergadering van onze voorzitter waren gekomen moest er nog vlaai bij gehaald worden; besloten werd om toch maar met de vergadering te beginnen.

De voorzitter opende de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Een speciaal woord van welkom was er voor Leo Verberne, voorzitter van KBO Kring Deurne. In deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2016.

Berichten van verhindering waren gekomen van: Cor Slaats, Leo Welten, Harrie en Gerda van den Berkmortel, Rien Bakker, Tilly van Loon, Rien Huibrechtse, Mia van Haandel, Gerda van Seccelen, Cor Kusters, Theo en Gonnie van de Mortel, Piet en Diny Vlemmix, Peter en Annie Verberne, Lien van Lieshout, Toon Hikspoors, Mia Slaats en Perry en Irene Bijsterveld.

Aanwezig waren 124 leden en 9 bestuursleden.

 

De voorzitter deelde mee dat we in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van 24 leden van onze vereniging. Hij stond even stil bij het overlijden van Gerrie van Teeffelen, jaren lang secretaris van de KBO.

Sinds de ledenvergadering in maart 2016 zijn de volgende leden overleden:

 

Lowie van den Berkmortel       Mien Bots – Janssen                          Gerrie van Teeffelen

Jo Beekman                           Margriet Schouten – Eijdems              Riek van Ooij – van de Putten

Mariet Mennen – Joosten        Cor van Loon                                     Miet Fransen - Nijnens

Harrie Joosten                       Mien Veldhuijzen – van Eijk                Toon Janssen

Jan Maas                              Truus Hikspoors – Iwanow                  Bertha Engels – van Duijnhoven

Sjaan Welten – Heesakkers    Frans van Neerven                             Frans Rots

Jan van den Berkmortel         Frans Verstappen                               Bertha Janssen – Weren

Leo van Loon                        Theo Giebelen                                   Anneke Slaats - Janssen

 

De voorzitter vroeg aan de aanwezigen een ogenblik stilte om ze te gedenken.

Hierna las ons bestuurslid, Marga Huibrechtse, een passend – door haarzelf gemaakt - gedicht voor.

 

Het ledental is door overlijden natuurlijk gedaald maar dit werd weer bijna goedgemaakt doordat we in de loop van het jaar verschillende nieuwe leden konden verwelkomen. Het bedraagt nu 521.

De voorzitter kon melden dat onze vereniging een redelijk jaar achter de rug had, waarin het 60-jarig bestaan van onze afdeling op passende wijze werd gevierd. De H. Mis was druk bezocht en in de Kastanje konden 210 leden genieten van amusement en een goed verzorgde koffietafel.

Ieder lid kon na afloop een krentenmik mee naar huis nemen en bij de afwezige leden werd dat thuisbezorgd. Het werd ten zeerste gewaardeerd.

Over al onze activiteiten in het afgelopen jaar verwijst de voorzitter naar het jaarverslag, dat in de nieuwsbrief was opgenomen die iedereen heeft ontvangen. Hij vindt het jammer dat, nadat enkele jaren geleden de volksdansgroep is gestopt, nu het koersballen ter ziele is gegaan. Hij hoopt dat er zich hiervoor weer enkele leden zullen aanmelden. De matten en de ballen liggen er klaar voor.

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2016

Het verslag was ook te lezen in een presentatie die vertoond werd op een groot scherm.

Er waren er geen op- en/of aanmerkingen op het verslag zodat het met dank aan de secretaris kon worden vastgesteld.

 

3. Jaarverslag van de secretaris

Het kon de goedkeuring van de leden wegdragen en werd eveneens met dank aan de secretaris vastgesteld.

 

4. Financieel verslag penningmeester

De financiële overzichten waren ook op een groot scherm te volgen.

Jan Mennen gaf uitleg over de inkomsten en uitgaven in 2016 en over de begroting van 2017.

Het positief is mede ontstaan doordat na het opheffen van Kring Peelland hun tegoeden naar rato aan de afdeling zijn verdeeld en er minder werd uitgegeven aan ontspanning. Ook vielen de kosten van het jubileum mee door sponsering van ’t Lijssels Vertier, de Kastanje en Patisserie Hoeben.

Het financiële verslag en de begroting werden goedgekeurd en de penningmeester werd door de voorzitter bedankt.

 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid

De voorzitter las het verslag van de kascommissie voor.

Omdat Harrie Martens zich vanwege zijn gezondheid had afgemeld is zijn plaats ingenomen door Huub de Wit. Met Henk Hikspoors heeft hij de financiën gecontroleerd.

De financiële verantwoording door de penningmeester is door hen goedgekeurd en ze verzochten

de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De aanwezigen gaven met applaus te kennen, het hier mee eens te zijn.

De kascontrolecommissie bestaat nu uit: Henk Hikspoors en Huub de Wit

Omdat het reserve lid nu deel uitmaakt van de commissie vraagt de voorzitter hiervoor een vervanger. Wim van Otterdijk meldt zich hiervoor aan.

 

6. Mededelingen

Els Verbeek – Goossens heeft met goed gevolg het certificaat voor Vrijwillige Ouderen Adviseur gehaald en is bereid om onze ouderen te helpen als ze hierom vragen.

Maandag 20 maart a.s. is er in de Kastanje om 14.00 uur een workshop van de Rabobank over internetbankieren met de laptop.

De Rabobank Clubkas Campagne is dit jaar van 6 t/m 30 april, het heeft on in 2016 het mooie bedrag van € 1807,50 opgeleverd.

Van 10 t/m 14 juli hebben we onze meerdaagse reis samen met Neerkant en Helenaveen naar Zeddam e.o. in Gelderland. Er hebben zich al 46 personen voor opgegeven.

Over de (halve) dagreis in september van KBO Deurne-Zuid is nog niets bekend.

Op 13 oktober wordt het vijfjarig bestaan “Ons Plekske” gevierd met een feestelijke circusvoorstelling. Hieraan zal de KBO (financieel) haar medewerking aan verlenen en hiermee ons jubileumjaar afsluiten. De circustent komt te staan in het processiepark. 

Er zijn te weinig aanmeldingen binnen gekomen voor een of meerdere dansavonden afgelopen winterperiode maar in het najaar wordt een nieuwe poging gewaagd.

Ook wordt dan bekeken of er animo zal zijn voor een rikcompetitie.

De voorzitter doet nog een oproep voor een (vrouwelijk) bestuurslid in KBO Kring Deurne omdat afdeling Liessel hierin nog niet vertegenwoordigd is. Ook is de Kring nog op zoek naar cliëntondersteuners. Informatie en aanmelding bij het bestuur.

De Themamiddagen zijn de afgelopen tijd maar slecht tot matig bezocht, maar blijven in het programma. Op 16 maart a.s. is er een presentatie over tandherstel, zie hiervoor onze Nieuwsbrief.

 

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar was Ger Meulendijks.

Omdat er zich voor hen geen tegenkandidaten hadden gemeld werd hij, met applaus, bij acclamatie herkozen en werd hij gefeliciteerd door de voorzitter.

Aftredend en niet herkiesbaar waren Els van den Berkmortel – Peeters en Jan Verberne.

Els heeft 7 jaar in het bestuur als vicevoorzitter in het bestuur gezeten. Zij was iemand met goede ideeën en er kon altijd een beroep op haar gedaan worden. In de reiscommissie heeft ze menig dag- en meerdaagse reis mede georganiseerd. Zij regelde de artiesten voor de Kerstvieringen en ontspanningsmiddagen. Els was iemand met veel passie en energie, je kon op haar rekenen.

De voorzitter bedankte haar hartelijk en overhandigde haar bloemen en een enveloppe met inhoud.

 

Doordat de voorzitter zelf ook af zou treden kon hij de leden nog wel mededelen dat er in de persoon van Jan Mennen een kandidaat voorzitter was gevonden. Tegenkandidaten hadden zich niet gemeld en daarom vroeg hij de leden of zij in konden stemmen met zijn benoeming als voorzitter van KBO afdeling Liessel. Er werd geen schriftelijke stemming verlangd zodat met applaus zijn benoeming werd bekrachtigd.

De scheidend voorzitter overhandigde Jan Mennen de voorzittershamer, feliciteerde hem met zijn benoeming en wenste hem veel succes met de nieuwe uitdaging. Hij is de 3e Jan op rij als voorzitter

Hierna nam de nieuwe voorzitter het woord en bedankte de leden voor zijn benoeming. Ook bedankte hij Jan en Els voor hun werk in het bestuur.

Omdat hij ook nog penningmeester en webmaster is moet er op zoek gegaan worden naar mensen die dat op zich willen nemen.

Hij verzoekt Leo Verberne, voorzitter van Kring Deurne, om een woordje tot de aanwezigen te richten. Hij zei te schrikken van het grote aantal leden die de moeite hadden genomen om naar deze vergadering te komen. Een op de 20 inwoners van Brabant is lid van de KBO, voor Liessel is dat een op de zes. Mensen willen ergens bij horen als gelijkgezinden. Hij noemde de belangbehartiging en de cliëntondersteuning zeer belangrijk voor de leden van de KBO.

Zoals Jan Verberne al eerder zei, streeft de Kring naar een bestuurslid uit elke afdeling en hij doet dan ook een hartstochtelijke oproep naar nieuwe bestuursleden.

Hierna memoreert hij de verdiensten van zijn broer Jan als voorzitter van afdeling Liessel en overhandigde hem een oorkonde en speldde hem de Zilveren speld op van KBO-Brabant. Tot slot adviseerde hij Jan en zijn vrouw Toos te verhuizen naar de Gasterij vanwege hun vele werk voor “Ons Plekske”. Van Marga Huibrechtse ontving Jan een bloemetje en een enveloppe met inhoud.

Als eerste officiële daad kon de nieuwe voorzitter mededelen dat het bestuur had besloten Jan Verberne te benoemen tot Erevoorzitter van de KBO afdeling Liessel. Dit werd met applaus van de leden begroet.

In zijn, soms, emotioneel afscheidswoord memoreerde Jan Verberne zijn bevindingen in de 10-jarige periode als voorzitter van de afdeling en sprak zijn waardering uit over zijn mede-bestuursleden.

Jan Mennen bedankte hem voor de mooie woorden

 

8. Huldiging jubilarissen

De aanwezige jubilarissen waren dit jaar: Leen Hikspoors – Berkers, Thea Bots – van Lierop en Tina van den Berkmortel – van Loon.

Zij  werden  door de voorzitter gefeliciteerd voor hun 25-jarig lidmaatschap en hij overhandigde hen een oorkonde van KBO-Brabant. Van Marga Huibrechtse ontvingen ze een boeket bloemen.

Fien Smits – van Heugten werd na de vergadering door de voorzitter en secretaris bezocht.

 

9. Rondvraag en sluiting.

Gerard van Otterdijk vraagt de aanwezigen de briefjes op de tafels in te vullen en zich vooral voor het koersballen op te geven.

Verder werd er geen gebruik gemaakt van de rondvraag zodat de voorzitter de aanwezigen voor hun bezoek aan de vergadering bedankte en de vergadering sloot.

Na de pauze zorgde zanggroep “Toffel Vier” nog voor een gezellige afsluiting.

 

Ger Meulendijks

Secretaris.

 

 

 

Jaarverslag over 2017 van de KBO afdeling Liessel.

 

Hierbij een terugblik op de feiten en activiteiten van de KBO afdeling Liessel over het jaar 2017

 

Het bestuur bestond na de Algemene Ledenvergadering van 9 maart uit de volgende leden:

Jan Mennen (voorzitter en penningmeester), Ger Meulendijks (secretaris), Marga Huibrechtse – Janssen (vicevoorzitter), Piet Hack, Maria Mennen – Joosten, Annie Kuunders – van den Berkmortel en Toon van Duijnhoven.

De in 1956 opgerichte afdeling telde op 31 december van het jaar 509 leden.

 

Activiteiten:  

Naast de wekelijkse soosmiddag op dinsdag - waar onze leden een kaartje kunnen leggen of een potje biljarten - werden er door het jaar heen nog verschillende activiteiten meer  georganiseerd.

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 9 maart werd afgesloten met een geslaagd optreden van

Zanggroep “Toffel Vier” uit Asten.

Voor slechts een minimaal aantal leden gaf “tandherstel.nl” uit Deurne op 16 maart een presentatie over mondgezondheid. Op 20 maart was er workshop van de Rabobank over “Samen Bankieren”.

De vrijwilligersmiddag die KBO Kring Deurne op 23 maart in de Kastanje had georganiseerd werd maar door een klein aantal van onze vrijwilligers bezocht.

Vorig jaar stond de ontspanningsmiddag niet op het programma maar op zondagmiddag 21 mei is de draad weer opgepakt met “’t Boekels Kwartierke” die 80 leden een gezellige middag bezorgden.

Op donderdag 18 mei hebben maar 8 van onze leden meegedaan aan de jaarlijkse fietstocht van Deurne-Zuid. Ditmaal werd meubelfabriek Leolux in Blerick bezocht.

De totale groep, met leden uit Neerkant en Helenaveen, bestond uit 35 personen.

Aan de meerdaagse reis van 10 t/m 14 juli naar Gelderland, georganiseerd door Ghielen Touringcarbedrijf voor de afdelingen Liessel, Neerkant en Helenaveen hebben 21 van onze leden deelgenomen. In totaal waren er 48 deelnemers.

Verscheidene leden hebben op 15 augustus meegedaan aan de Kringbedevaart naar Ommel.

De halve dagtocht naar het provinciehuis en de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch op donderdagmiddag 31 augustus was, ook met het afsluitend diner in “t Lijssels Vertier”, goed bevallen.

Met 30 deelnemers uit Liessel en 22 leden van KBO Neerkant was ook dit jaar bus weer vol.

KBO Kring Deurne organiseerde voor alle senioren in de gemeente Deurne op 3 september een “Muzikale Ontmoeting” in het Martien van Doorne Cultuurcentrum.

De maandelijkse fietstochten werden dit jaar op donderdagmiddag 28 september afgesloten met een bezoek aan het theehuis “Bij de Boompjes” nabij Aarle-Rixtel. Met 18 deelnemers mogen we concluderen dat de belangstelling voor het fietsen stijgende is.

Op woensdagavond 4 oktober is met een rikconcours een nieuwe activiteit van start gegaan. Er deden wekelijks 20 á 24 leden aan mee.

De jaarlijkse “Dag van de Ouderen” werd op zaterdag 7 oktober gevierd in de St. Jozefparochie.

Begonnen werd met een eucharistieviering in de parochiekerk en werd voortgezet in Zalen Van Bussel met optredens van het Shanty koor “The Salty Dogs” uit Mierlo-Hout.

De organisatie was dit jaar in handen van de Seniorenraad, maar dat verliep niet geheel vlekkeloos. Met 47 leden was KBO Liessel goed vertegenwoordigd.

Ter afsluiting van ons 60-jarig jubileum en het 5-jarig bestaan van “Ons Plekske” hebben de ouderen van Liessel en Neerkant met de kinderen van de basisschool op vrijdag 13 oktober gratis kunnen genieten van 3 voorstellingen van “Circus Sijm”.

Op de voorlichtingsmiddag van 30 november werd er door fa. Jan de Boer uit Elsloo een presentatie gegeven over “Ondanks ouder worden….. gezond en vitaal blijven” die bezocht werd door ca. 80  belangstellenden.

Het verenigingsjaar werd op gepaste wijze afgesloten met onze Kerstviering op 13 december die door ruim 160 leden werd bijgewoond. Door enkele leden werd een “ouderwets Kerstverhaal” voorgelezen dat werd afgewisseld met kerstliederen door De Peelzangers. Hierna volgde een samenzang en de middag werd opgevuld met twee optredens van onze eigen Liesselse troubadour “Gerard van Kol”.

Met de traditionele koffietafel en de gratis loterij werd deze middag besloten.

Door het jaar heen werd er eens in de maand door ruim 30 leden op veelal de eerste donderdagmiddag van de maand geprobeerd een of meer prijzen in de wacht te slepen bij het kienen.

De biljartcompetities op maandag, dinsdag en woensdag liepen ook weer gesmeerd. Hier deden 32 leden aan mee.

 

Diversen.

Maandelijks, m.u.v. juli werd er in de Kastanje een bestuursvergadering gehouden.

Door de voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden werden vergaderingen, bijeenkomsten en workshops bezocht van KBO-Brabant, KBO Kring Deurne en KBO Deurne-Zuid.

In het PC DoeMee Centrum werden ook dit jaar weer computercursussen gegeven en werd ook weer aandacht besteedt aan internetbankieren, tekstverwerken en aanverwante zaken.

Een achttal leden is op maandagmiddagen bezig om zich te bekwamen in de edele schilderkunst.

Onze Belastinginvulhulpen hebben ook dit jaar weer vele leden en niet leden kunnen helpen bij het invullen van de aangifteformulieren en onze Vrijwillige Ouderenadviseurs hebben vele hulpvragen kunnen beantwoorden en probleempjes op kunnen lossen.

“De Lijsselse Toffel” (koken en eten) mag zich nog steeds verheugen in meer dan gewone belangstel-ling. In 3 groepen worden er door 8 enthousiaste koks voor bijna 30 leden lekkere maaltijden bereid.

Onze zieke en eenzame leden werden niet vergeten en speciaal met Pasen en Kerstmis werd hen een kleine attentie bezorgd en over het een en ander bijgepraat.

Hiermee is het wel en wee in 2017 van de KBO afdeling Liessel in het kort beschreven en is het ook nu weer gebleken dat we terug kunnen zien op een succesvol jaar.

We gaan ervan uit dat we met Gods zegen en met de medewerking van onze vele vrijwilligers ook dit jaar onze ouderen op een goede manier bezig kunnen houden en hun belangen kunnen behartigen.

 

Ger Meulendijks

Secretaris

Terug naar de startpagina