Rechterlijke toetsing indicatie voor een schoon en leefbaar huis

Bij de Peelgemeenten wordt, net als bij veel andere gemeenten in ons land, sinds 2015 de indicatie voor huishoudelijke hulp niet meer afgegeven in uren, maar als indicatie voor een schoon en leefbaar huis. Deze indicatie kan zo nodig worden aangevuld met het beschikken over schone en draagbare kleding, ook wel verzorging van de was. In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald, dat deze indicatiestelling in strijd was met de rechtszekerheid. Deze uitspraak is voor de Peelgemeenten aanleiding geweest om het beleid te aan te passen. De Peelgemeenten hebben vooralsnog wel vastgehouden aan de resultaatindicatie en zijn niet in uren gaan indiceren. Dit ook conform de stellingname van de VNG dat indiceren naar resultaat geoorloofd zou zijn, mits de concrete werkzaamheden en de frequenties maar worden aangegeven.  

Zo gaat  de consulent van de gemeente zelf op huisbezoek en toetst de gemeente het ondersteuningsplan dat door de zorgaanbieder is opgesteld. In dit ondersteuningsplan, dat deel uitmaakt van de gemeentelijke beschikking, worden per leefruimte de schoonmaakwerkzaamheden beschreven, inclusief de frequenties. 

Is het aangepaste beleid voldoende?

Vraag is of het benoemen van taken en frequenties altijd leidt tot voldoende zorg? De indicaties nieuwe stijl zijn vanaf 2017 onderwerp van rechterlijke toetsing. Inmiddels hebben vrijwel alle rechtbanken zich hierover uitgesproken, inclusief de CRvB in oktober 2017. Bij de zaken die zijn voorgelegd, is unaniem geconcludeerd dat de toekenning die niet mede gebaseerd is op tijdseenheden, in strijd is met de rechtszekerheid. Genoemd werden zaken als: het resultaat is niet objectief te meten, de omvang van de toegekende huishoudelijke hulp is niet duidelijk, de zorgaanbieder bepaalt de frequentie van de werkzaamheden en controle door college is te weinig geborgd. 

 

Hoe zit het in de Peelgemeenten?

In de Peelgemeenten gaan ongetwijfeld veel zaken goed. Maar in de Peelgemeenten hebben de cliëntondersteuners ook te maken met cliënten waar niet voldoende maatwerk wordt geleverd. Dan is onvoldoende rekening gehouden met de persoonskenmerken ten gevolge van ouderdom en ziekte en met de individuele situatie. Het aantal uren wat door de zorgaanbieder wordt ingezet, is dan te weinig om een schoon en leefbaar huis ook daadwerkelijk te realiseren.  Wanneer u niet tevreden bent met de hoeveelheid door de zorgverlener toegekende hulp, is het wellicht zinvol om een nieuwe melding te doen.  

Gemma Koomen.

 

Net als voor alle vragen over de WMO, kunt u hiervoor terecht bij de cliëntondersteuners: 

 

Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999


Terug naar de startpagina