KBO Alphen

Inkomens- en zorgkaart

 

 

 

Inkomens- en zorgkaart Alphen-Chaam (versie januari 2018)

 

De inkomens- en zorgkaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening en van de lokale dienstverlening op Wmo gebied. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente Alphen-Chaam. De gegevens kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden en op www.alphen-chaam.nl/laaginkomen voor de laatste versie van de inkomenskaart

 
 
 
       

Werk en inkomen

 

 

 

Geen of laag inkomen

Participatiewet/Bijstand

(Gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: in Nederland wonen en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben, geen of niet voldoende inkomsten hebben (minder dan bijstandsnorm), weinig of geen eigen vermogen bezitten en geen andere uitkering kunnen krijgen. Info: www.werk.nl, www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

 

Uitkering UWV

Uitkering of aanvulling in het kader van de WW, IOAW, Ziektewet, WAO, WIA, Wajong, Toeslagenwet en WAZ of op loonbetaling bij ziekte door werkgever. Info: UWV, www.uwv.nl, www.werk.nl, tel 0900-9294

 

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

Bijstand voor ondernemers

Voor startende ondernemers en ondernemers in financiële problemen is soms bijstand  op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) mogelijk. Hiermee kunnen de kosten van het eigen levensonderhoud worden betaald. Info: www.tilburg.nl/ondernemen/ondernemersadvies/

 

Wil aan het werk

Re-integratie

Ondersteuning bij het vinden van werk. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

 

 

 

 

Inkomensondersteuning

 

 

 

Bijzondere en noodzakelijke uitgaven

Bijzondere bijstand

Bijdrage aan bijzondere en noodzakelijke kosten. Voorwaarden: kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn, worden niet vergoed door een andere regeling (bijvoorbeeld de zorgverzekering) en er is onvoldoende draagkracht (in inkomsten en/of vermogen) om de kosten zelf te betalen. Voorbeelden zijn zwemlessen voor A en B diploma, een computer of fiets voor kinderen die naar voortgezet onderwijs gaan en zorgkosten. Individuele beoordeling per aanvraag. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

Langdurig laag inkomen en vermogen

Individuele inkomenstoeslag (voorheen: langdurigheidstoeslag)

Jaarlijkse toeslag bij langdurig laag inkomen. Voorwaarden: maximaal eens per 12 maanden (alleenstaande € 400, alleenstaande ouder € 520, echtpaar € 570), vanaf 21 jaar tot pensioen, langdurig laag inkomen (minstens 3 jaar, 100% van het sociaal minimum), niet genoeg vermogen, geen zicht op inkomensverbetering. Info:  www.alphen-chaam.nl,tel. 14013

 

Vrijstelling

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk in combinatie met uitkering

De onkostenvergoeding die men krijgt voor vrijwilligerswerk wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Vanaf 1 januari 2018 geldt een bedrag van ten hoogste € 150,00 per maand met een maximum van € 1,500,00 per jaar voor vrijwilligerswerk.

 

 

Inkomsten uit werk in combinatie met uitkering

Voor personen ouder dan 26 jaar wordt 25% van de inkomsten uit werk niet tot de middelen gerekend en dus niet gekort op de uitkering (maximaal € 202,00 per maand in 2018). Dit voor een periode van 6 maanden. Aansluitend op deze periode van 6 maanden kan bij een alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar 12,5 % van de inkomsten uit werk niet tot de middelen worden gerekend (maximaal € 126,32 per maand in 2018). Dit voor een aaneengesloten periode van 30 maanden. De inkomstenvrijlating dient in beide gevallen bij te dragen aan de arbeidsinschakeling. Als voorgaande niet van toepassing is, kunnen 15% van de inkomsten uit arbeid vrijgelaten worden indien iemand medisch urenbeperkt is (maximaal € 128,12 per maand in 2018).

 

Pensioen

Overbruggingsregeling

Vanwege de verhoging van de AOW leeftijd bestaat een overbruggingsregeling die mensen kunnen krijgen vanaf hun 65e verjaardag tot de dag waarop de AOW ingaat. Of men in aanmerking komt, hangt af van meerdere factoren. Info: www.svb.nl

 

Bijdrage voor bevordering maatschappelijke participatie

Sociaal Cultureel Fonds

Het SCF biedt inwoners van Alphen-Chaam met (iets meer dan) een minimum inkomen een bijdrage in de kosten voor deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Per kalenderjaar wordt er, per gezinslid € 100,00 vergoed. Per kind van 5 tot 18 jaar wordt € 250,00 per jaar vergoed. U komt voor een bijdrage in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- U ontvangt géén studiefinanciering (dit is WSF 18 +) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten;
- U hebt een gezamenlijk vermogen dat de vermogensvrijlating niet overschrijdt;
- Uw gezamenlijke inkomen is gelijk aan of iets hoger (+10%) dan de voor u geldende bijstandsnorm. De gemeente kan berekenen hoe hoog deze grens in uw situatie is.  Info:  www.alphen-chaam.nl/laaginkomen, tel. 14013

 

 

 

 

 

Wonen

 

 

 

Toeslagen

Huurtoeslag

Bijdrage voor betalen van de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur (maar niet meer dan € 710,- per maand) en laag inkomen en vermogen. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel 0800-0543

 

 

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is geld van de gemeente om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. U kunt alleen woonkostentoeslag krijgen als u geen recht heeft op huurtoeslag. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

Lokale belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten. Voorwaarden: inkomen tot 100% van sociaal minimum en beperkt eigen vermogen. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

 

 

 

 

Financien, administratie, juridisch

 

 

 

Financiele problemen/schulden

IMW

Professionele hulp door het Instituut voor Maatschappelijk Werk bij het oplossen van schulden en financiele problemen. Info: www.imwbreda.nl en 076 – 5305888
Alphen, Den Heuvel, Heuvelstraat 5 (ingang Poolse straat), in de even weken: woensdag 09.00 – 10.00 uur
tel. 013 - 508 26 80
Chaam, Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1, in de oneven weken: woensdag 09.00 – 10.00 uur
tel. 0161 - 49 32 37

 

Wil overzicht in uitgaven en inkomsten

Budgetcoach Leystromen

Huurders van Leystromen kunnen gebruik maken van een budgetcoach. Info: Petra van der Meijs, 088-0313325 of 06-51214620 of per email via Petra.vd.meijs@leystromen.nl

 

Juridische hulp

Rechtswinkel Tilburg

Rechtenstudenten spannen zich in om te helpen bij het oplossen van een juridisch probleem. De Rechtswinkel is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, consumentenrecht en huurrecht. Gratis juridisch advies. Info: www.rechtswinkeltilburg.nl, tel 013-5353135, Lange schijfstraat 107, Tilburg

 

 

Juridisch loket Tilburg en Breda

Gratis antwoord op uw juridische vraag. Korting op rechtshulp bij doorverwijzing naar een advocaat. Info: www.juridischloket.nl, tel 0900-8020, Spoorlaan 404 in Tilburg en Delpratsingel 9 in Breda

 

Belastingaangifte, administratie, Wmo-vragen

Vrijwillige ouderenadviseurs

De ouderenbonden hebben vrijwillige ouderenadviseurs in dienst. De VOA's staan alle ouderen gratis bij bij belastingaangifte, thuisadministratie, vragen over over zorgverlening of hulpmiddelen, woningaanpassing, het invullen van aanvraagformulieren of ondersteuning en advisering bij een gesprek met de gemeente. Info: kboalphen@gmail.com

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

Vrijwilligerswerk, zorg, praktische ondersteuning,  enz.

Ons Alphen Chaam

Op het Digitaal Dorpsplein www.onsalphenchaam.nl kunnen inwoners met elkaar in contact komen, groepjes aanmaken, hulpvragen uitzetten en organisaties vinden waar men ondersteuning kan krijgen. Dit kan op allerlei gebieden.

 

 

Het Trefpunt

Bij Het Trefpunt kunt u gewoon binnenlopen voor een praatje. Maar u kunt ook vragen stellen, ideeën aandragen of (vrijwillige) diensten aanbieden. Vraag en aanbod, creativiteit en kennis komen hier op een ongedwongen manier bij elkaar. Naast vrijwilligers, zoals mobiliteitsconsulenten, zijn er ook professionele dienstverleners van WZSW, Surplus, MEE en Talent2Work te vinden. Adres: Heuvelstraat 5, Alphen. Het Trefpunt heeft ook een eigen Facebookpagina.

 

 

WZSW

WZSW is onderdeel van Het Trefpunt. Bij deze servicedienst kunt u allerlei klussen aanvragen en aanbieden, van hulp in de tuin tot begeleiding bij een activiteit. Er wordt gewerkt met dienstencheques, die voor iedereen betaalbaar zijn. WZSW zoekt samen met u naar de juiste match.
Info: Monique Oomen, bereikbaar op 06-29061136 en via moomen.wzsw@gmail.com

 

 

 

 

 

Ondersteuning in natura

 

 

 

Kan inboedel, huisraad e.d. niet betalen

Parochies

De parochies, waaronder de Ledevaertkerk in Chaam, bieden ondersteuning aan mensen die hun hulp goed kunnen gebruiken. U kunt hierover contact opnemen met uw parochie.

 

 

Facebook

Er zijn verschillende Facebook groepen in onze gemeente actief, waarbij bijvoorbeeld kleding of inboedel wordt weg-/doorgegeven, bijvoorbeeld Goodwill Sociaal en een Kledingbank

 
       

Kinderen

 

 

 

Kinderen 0 t/m 17 jaar

Kinderbijslag

Bijdrage voor de kosten van kinderen. Per kind per kwartaal zijn de bedragen: 0 t/m 5 jaar: € 201,05, 6 t/m 11 jaar € 244,13, 12 t/m 17 jaar € 287,21

 

 

Tweemaal kinderbijslag bij ziek of gehandicapt kind

U kunt tweemaal kinderbijslag krijgen als uw kind uitwonend is door ziekte of handicap, of om onderwijs te volgen, en u betaalt per kwartaal meer dan € 422 voor het onderhoud van uw kind, en uw kind verdient niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bij. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan mag uw kind onbeperkt bijverdienen.
U kunt tweemaal kinderbijslag krijgen als uw kind thuiswonend is, tussen de 3 en 18 jaar is en een positief CIZ-advies heeft.

 

 

Kindgebonden budget

Bijdrage voor de kosten van kinderen, afhankelijk van het aantal kinderen, het inkomen en vermogen. Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl

 

 

Kindgebonden budget en alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders die geen toeslagouder hebben, ontvangen een extra toeslag.Voorwaarden: kinderen t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag, laag inkomen (afhankelijk van aantal kinderen). Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl

 

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: ouder werkt, volgt opleiding of re-integreert, kind gaat naar geregistreerde opvang en men betaalt ook een eigen bijdrage. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl

 

Schoolgaande kinderen

Tegemoetkoming scholieren vanaf 18 jaar

Tegemoetkoming scholieren, voorwaarden: scholieren van 18 jaar of ouder maar jonger dan 30 die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Info: www.duo.nl

 

 

Individuele studietoeslag

Voor jongeren met arbeidshandicap. € 100,- per maand. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

Werk en zorg voor thuiswonende kinderen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: 18 jaar of ouder, laag inkomen en vermogen. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl

 

 

 

 

 

Zorg

 

 

 

Toeslagen

Zorgtoeslag

Bijdrage voor betalen van zorgpremie. Voorwaarde: bij laag inkomen. Info: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel 0800-0543

 

Zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering voor minima

Alphen-Chaam heeft een collectieve zorgverzekering voor minima bij CZ en VGZ. Zowel CZ als VGZ bieden drie verschillende pakketten aan, waaronder een extra uitgebreide zorgpolis voor mensen met hoge zorgkosten. Alle polissen bevatten een aanvullende verzekering. Voorwaarden: woonachtig in Alphen-Chaam en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De gemeente draagt bij in de kosten van de aanvullende verzekering  bij een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Aanmelden voor de CZM van 2017 kan vanaf november 2017 tot en met 31 december 2017 via www.gezondverzekerd.nl en via een formulier van CZ of VGZ dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis.

 

Mantelzorger

Mantelzorgcompliment

Indien iemand mantelzorger is voor een inwoner van de gemeente Alphen-Chaam, kan hij eenmaal per jaar (van september tot 31 december) over dat jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Dit compliment bestaat uit een vvv-bon t.w.v. € 100,00. De voorwaarden zijn: zorgvrager woont in Alphen-Chaam, men is minstens 8 uur per week mantelzorger en voor een periode van minstens 3 maanden. Info: www.alphen-chaam.nl, tel. 14013

 

Zelf voordelig (extra) hulp inkopen

Hulp bij het huishouden via de Wmo

Voor inwoners met hulp bij het huishouden via de Wmo of met een mantelzorger die ondersteuning kan gebruiken. Er kan hulp ingekocht worden met een eigen bijdrage van € 10,- per uur voor allerlei werkzaamheden in en rond de woning. Huishoudelijke taken, maar ook klussen zoals de garage opruimen of een grote schoonmaak.

 

 

Terug naar de startpagina