De WMO: Uitspraak Centrale Raad van Beroep,

Even ter herinnering. Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO). Geholpen door de uitspraak van de CRvB heeft inmiddels een aantal cliënten van Peel 6.1 met succes de versobering van de huishoudelijke hulp aangevochten. Een aantal leden van de KBO heeft zich hierbij laten bijstaan door de juridische afdeling van de KBO. Het punt waar het steeds om draait, is dat de indicaties onvoldoende concreet en objectief zijn. De bepaling van de noodzakelijke kwaliteit en omvang van de te bieden huishoudelijke hulp moet op objectief onderzoek berusten. Dat onderzoek kan door de gemeente zelf worden gedaan, ofwel door een onafhankelijke persoon, of instantie die geen belang heeft bij de uitkomst. Een zorgaanbieder wordt door de rechter niet als onafhankelijk beschouwd, omdat een zorgaanbieder immers belang heeft bij de uitkomst.

Peel 6.1 heeft inmiddels zijn werkwijze aangepast. De gemeente heeft een aantal zaken naar zich toe getrokken. Zo gaat de gemeente zelf op huisbezoek en toetst de gemeente het ondersteuningsplan dat door de zorgaanbieder is opgesteld. In het ondersteuningsplan moeten per leef ruimte de schoonmaakactiviteiten zijn beschreven, inclusief de frequentie. Het ondersteuningsplan maakt onderdeel uit van de afgegeven beschikking. Peel 6.1 houdt vooralsnog vast aan de resultaatindicatie (een schoon en leefbaar huis) en gaat niet in uren indiceren. 

Of de nieuwe werkwijze helemaal aansluit bij de bedoeling van de Wet en de uitspraken van de CRvB, zal de toekomst moeten uitwijzen. Ook moet nog veel nader worden beschreven. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het begrip schoon en leefbaar en de inzet van algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor het verzorgen van de was. Vraag is steeds of de gegeven hulp voldoende aansluit bij uw beperkingen en bij uw persoonlijke situatie. Voor mensen die niet tevreden zijn over de geïndiceerde huishoudelijke hulp zijn er drie mogelijkheden:

  1. Wanneer u een bezwaar- of beroepsprocedure heeft lopen bent u, als het goed is, door Peel 6.1 benaderd. Aan u is gevraagd of u instemt met een hernieuwd onderzoek waarbij de nieuwe werkwijze wordt toegepast. U ontvangt dan een concreter ondersteuningsplan, waarin per leefruimte is aangegeven welke schoonmaakactiviteiten worden verricht en hoe vaak. Dit ondersteuningsplan wordt getoetst door de gemeente en is onderdeel van de nieuwe beschikking. Bent u het met deze beschikking niet eens, dan kunt u bezwaar aantekenen.

  2. Wanneer u een bezwaar- of beroepsprocedure hebt lopen en u wilt die doorzetten, dan wordt de oude indicatie van vóór 2015 tijdelijk (maximaal 6 maanden) toegekend. Tijdens deze periode wordt dan opnieuw onderzoek verricht conform de nieuwe werkwijze. U ontvangt dan tevens een nieuwe beschikking.

    Wanneer u niet tevreden bent over uw huidige indicatie kunt u ook een nieuwe indicatie aanvragen. Er volgt dan een huisbezoek en uw situatie wordt conform de nieuwe werkwijze in beeld gebracht en afgehandeld. Om u te ondersteunen bij uw aanvraag kunt u altijd een beroep doen op de cliëntondersteuners van de KBO. Wij helpen u graag. De cliëntondersteuners kunnen, mocht dat nodig zijn, voor u ook de juridische helpdesk van de KBO inschakelen. Daar zitten kundige mensen die leden van de KBO op vrijwillige basis juridisch ondersteunen. Zolang het WMO-beleid niet in overeenstemming is met de uitspraken van de rechter zal de KBO doorgaan met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken.

     

    Gemma Koomen.

Terug naar de startpagina