De WMO nader bekeken: De spelregels

Afgelopen april was er in de Beiaard een informatiebijeenkomst over de WMO. Aan de orde kwamen toen ook de termijnen waaraan de gemeente zich moet houden, wanneer u een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening. Kunnen we die termijnen niet op papier krijgen, was een van de vragen. In deze Luidklok ga ik nader in op het proces en de termijnen die gelden, wanneer u een aanvraag doet. Of, met andere woorden, hoe moet het spel gespeeld worden en wat zijn de spelregels volgens de wet. 

 

De melding.

De WMO schrijft voor dat inwoners die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning een melding kunnen doen bij de gemeente. De gemeente bevestigt de ontvangst van de melding en registreert de melding. De gemeente nodigt na een melding de cliënt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, uit voor een gesprek ten behoeve van het onderzoek op grond van de WMO 

 

De uitnodiging voor het onderzoek.

De uitnodiging is schriftelijk (per brief, of email) en bevat de volgende onderdelen: 

 1. de persoon waarmee het gesprek zal plaatsvinden;

 2. datum en tijdstip en hoe u het gesprek zo nodig kunt verzetten;

 3. hetgeen tijdens het gesprek aan de orde zal komen. Hierbij gaat het zowel om het in kaart brengen van de situatie en mogelijkheden van uzelf als van uw mantelzorger

 4. de mogelijkheid voor de mantelzorger om bij het gesprek aanwezig te zijn;

 5. de mogelijkheid voor u en uw mantelzorger voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning;

 6. de mogelijkheid om, voordat het onderzoek van start gaat, een per-soonlijk plan te overhandigen.

   

  Persoonlijk plan.

  Het is een actieve verplichting voor het college om u erop te wijzen dat u gedurende zeven dagen na registratie van uw melding een persoonlijk plan kunt indienen. De bedoeling is om u de regie te laten houden. U kunt zo op voorhand al aangeven hoe u zelf vorm wil geven aan een arrangement ter verbetering van uw zelfredzaamheid. Door het persoonlijk plan is het college al voor het keukentafelgesprek op de hoogte van uw wensen. Het college is verplicht om het persoonlijk plan te betrekken bij het onderzoek. 

  Het onderzoek.

  De gemeente voert binnen zes weken na melding een onderzoek uit. Ten behoeve van het onderzoek is er een persoonlijk gesprek, tenzij feiten en omstandigheden bekend zijn (zoals uit eerder onderzoek), of omdat u aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Indien het gesprek een telefonisch contact is, maar u voorkeur heeft voor een gesprek in de thuissituatie, dan organiseert de gemeente een aanvullend of vervangend gesprek in de thuissituatie. 

  Voor zover een algemene voorziening aan de orde komt, informeert de gemeente of u een eigen bijdrage verschuldigd bent en of er mogelijkheden zijn voor financiële tegemoetkoming.

  Indien de aanvraag van een maatwerkvoorziening op grond van de WMO aan de orde komt, informeert de gemeente u over de eigen bijdrage 

  Tijdens het onderzoek krijgt u duidelijke en begrijpelijke informatie over de status van het onderzoek en de vervolgprocedure. Ook wordt uitgelegd wanneer u het verslag van het onderzoek ontvangt en op welke wijze u hierop kunt reageren. 

   

  Verslag van het onderzoek.

  De gemeente draagt er zorg voor dat u binnen zes weken na de melding over een verslag van het gesprek beschikt. Het verslag is een weergave van hetgeen in het gesprek aan de orde is geweest. In het onderzoeksverslag dient ook aangegeven te zijn wat er over het persoonlijk plan is besproken. Wanneer van het persoonlijk plan wordt afgeweken, dient dat te worden gemotiveerd. Indien degene die namens de gemeente het gesprek voert aan u vraagt om direct aan het einde van het gesprek het onderzoeksverslag te tekenen, dan hoort deze bij u aan te geven dat u hiervoor twee weken bedenktijd heeft.

  Besluitvorming.

  Na de onderzoeksfase van maximaal zes weken beslist de gemeente binnen twee weken over uw aanvraag. Indien de beschikking op de aanvraag niet binnen twee weken kan worden gegeven, deelt de gemeente u dit mee en noemt daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

  Dit stukje beschrijft in het kort de spelregels, zoals vermeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoe het in de praktijk gaat, weet u als gebruiker van de WMO natuurlijk het beste. U kunt uw ervaringen mailen naar de cliëntondersteuners.

   

  Gemma Koomen.

  Noot: Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners, J

  Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

  Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

  Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999

Terug naar de startpagina