De WMO nader bekeken: Huishoudelijke Ondersteuning

Met ingang van 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vernieuwd. Het aantal taken dat onder de WMO valt, is uitgebreid en er is sprake van een flinke budgetkorting. Maatwerk moet het mogelijk maken dat de mensen die de zorg en ondersteuning echt nodig hebben, deze zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk krijgen. Voor de klant is echter lang niet altijd duidelijk waar op kan worden gerekend. Reden om in de Luidklok een aantal zaken onder de loep te nemen. Deze keer:

 

*  De Huishoudelijke Ondersteuning.

 

In de gemeente Asten hebben meer dan 300 mensen een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning.  Voor het overgrote deel zijn dit ouderen.   Met ingang van 2015 zijn de zes Peelgemeenten gestart met een nieuwe  manier van vaststellen en toewijzen (indicatie) van deze huishoudelijke ondersteuning. Met uitzondering van mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt de indicatie niet langer vastgesteld op basis van het aantal uren maar op basis van het resultaat. Concreet is dat resultaat een schoon en leefbaar huis. Zorgaanbieders moeten vervolgens met hun cliënten in een “keukentafelgesprek” afspraken maken over hoe dit resultaat kan worden bereikt. Afspraken over de inzet van de cliënt en zijn netwerk en de taken van de zorgaanbieder. Deze afspraken worden opgenomen in het samen met de klant opgestelde en ondertekende ondersteuningsplan. 

Deze wijze van indiceren leidde in een aantal situaties tot onduidelijkheid. Zijn de door de aanbieder toegewezen uren wel voldoende om mijn huis schoon en leefbaar te maken? Kan ik dat wel vragen van mijn netwerk? En wat is dat dan, schoon en leefbaar? En waar kan ik bezwaar aantekenen als ik het er niet mee eens ben?

 

Inmiddels zijn er gerechtelijke uitspraken gedaan en begint zich de volgende jurisprudentie af te tekenen: Aan de hand van de omschrijving “schoon en leefbaar” is het resultaat onvoldoende objectief te bepalen.  De beschikking van de gemeente en het ondersteuningsplan moeten samen voldoende bepaalbaar en concreet zijn en de rechtsbescherming moet zijn gewaarborgd. 

 

Naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank heeft Peel 6.1 aangekondigd haar werkwijze bij te stellen. Bij nieuwe indicaties en herindicaties zullen in de toekenningbeschikking de maatwerkvoorziening en taken worden omschreven. Tevens wordt de passage over de rechtsbescherming uitgebreid. En het ondersteuningsplan dat door de zorgaanbieder en de klant wordt opgesteld wordt zodanig aangepast dat de gemaakte afspraken voor beiden duidelijk zijn.

Gemma Koolen

Noot: Voor vragen kunt u tercht bij:

Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999

 

 

Terug naar de startpagina