Contributie 2019

 

In de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2018 is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2019 te handhaven op € 20,- per lid en € 11,50 voor een gastlidmaatschap.

 

Incasso

Bijna alle leden hebben ons gemachtigd voor incasso van de contributie.

De contributie 2019 ad € 20,- c.q. € 11,50 zal worden geïncasseerd op 29 januari 2019.

 

Handmatige betaling

Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 20,- (dan wel € 11,50 voor gastleden) vóór 15 januari 2019 over te maken op rekening NL35RABO0106846574 ten name van KBO Berkel-Enschot met vermelding van het lidnummer en Contributie 2019. Indien een lid per die datum niet betaald heeft zal een betalingsverzoek worden gezonden ad € 21,- (dan wel € 12,50 voor gastleden), inclusief een opslag van € 1,- voor administratiekosten.

Wilt u ons alsnog machtigen voor incasso ? Laat dit dan vóór 1 januari 2019 weten aan de penningmeester Jan Freijse, tel.013-5332780 of per email: penningmeester@kboberkelenschot.nl. U kunt bij hem ook terecht voor eventuele vragen over de contributie.

 

 

 

Terug naar de startpagina