Ondersteuning, hulp nodig???

Vrijwillige Ouderen Advisering (VOA)

Hulp nodig ?

bij uw belastingaangifte, de aanvraag van een scootmobiel, het ordenen van uw administratie? Hulp nodig • Belastingservice • Vrijwillige ouderenadvisering • Administratieve ondersteuning

 

Vrijwillige ouderenadvisering

Huishoudelijke hulp, zorg naar behoefte, aanpassingen in huis, hulpmiddelen, taxivervoer op maat. Met de juiste voorzieningen kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het organiseren hiervan kan echter behoorlijk ingewikkeld zijn. Onze vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan uitkomst bieden. Hij of zij kent de weg in voorzieningenland, verwijst u door naar de juiste instanties en bereidt u voor op de vragen die zij aan u gaan stellen. In Brabant zijn ruim 500 vrijwillige ouderenadviseurs actief. De VOA’s kunnen u ook verwijzen naar de cliëntondersteuners, als u een voorziening van de gemeente wilt. Zie ook deze website onder Seniorenbelangen – cliëntondersteuners.

 

Belastingservice

U kunt hulp krijgen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting of bij het aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslag. Onze 650 vrijwillige belastinginvullers zijn opgeleid door de Belastingdienst en worden elk jaar bijgeschoold. Voor deze dienst geldt een leeftijds- en een inkomensgrens. 

 

Administratieve ondersteuning.

 Verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de woningbouwvereniging, van de gemeente, er komt van alles bij u binnen en soms is het lastig om het overzicht te bewaren. Indien u hulp nodig heeft bij het ordenen van uw administratie kunt u een beroep doen op onze vrijwillige thuisadministrateur. Samen met u bergt hij of zij al uw documenten in een speciaal daarvoor ontwikkelde ordner met een logische indeling op. En zo nodig, komt de thuisadministrateur geregeld terug om te zorgen dat de boel op orde blijft.

 

Uw belang, onze zorg.

Iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat is ook wat de meeste mensen zichzelf en anderen toewensen. Toch ontkomen we er niet aan dat zich probleemsituaties kunnen voordoen naarmate we ouder worden en dat er ondersteuning nodig is van de naaste omgeving (familieleden, kennissen, de buurt), van een maatschappelijke organisatie of van een vrijwilliger.

 

De Brabantse seniorenverenigingen die zijn aangesloten bij het VBOB hebben gezamenlijk ongeveer 165.000 leden en meer dan 10.000 vrijwilligers. Bij een vereniging waarin senioren zich thuis voelen, past immers ook een cultuur van zorg voor elkaar: een luisterend oor, een adequaat advies, soms daadwerkelijke hulp. De individuele belangenbehartiging staat dan ook hoog in het vaandel. Belastingservice, vrijwillige ouderenadvisering en administratieve ondersteuning worden mede dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Brabant geboden door deskundige vrijwilligers van de ouderenorganisaties.

 

Tenslotte:

Vrijwillige belastinginvullers helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Vrijwillige ouderenadviseurs wijzen u de weg als u een concrete vraag hebt op het gebied van voorzieningen en andere regelingen.

Vrijwillige thuisadministrateurs zorgen er samen met u voor dat uw administratie op orde is en blijft.

In alle gevallen gaat het om deskundige senioren die zich graag voor u inspannen. Hun kennis en vaardigheden worden voortdurend op peil gehouden. De (lokale) seniorenorganisaties kunnen u ook alles vertellen over de mogelijkheden om van deze diensten gebruik te maken.

 

Ouderenadviseurs in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Albert de Maeyer     tel. 0486-431442      albertdemaeyer@gmail.com

Peer de Wildt          tel. 0485-452727      peerdewildt@hetnet.nl

Ton Ermers            tel. 0486-431649       tonermers@gmail.com

Ria Kuppen             tel. 0486-475159,     mariakuppen@gmail.com

 

Cliëntondersteuners

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

U regelt het via de Wmo 2015 en onze cliëntondersteuner helpt u daar graag bij.

 

Onze cliëntondersteuners werken op vrijwilligersbasis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning gehad, zijn gecertificeerd en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen. Zij dienen een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Al onze cliëntondersteuners zijn lid van een van onze seniorenverenigingen en verrichten hun vrijwilligerswerkzaamheden namens die vereniging.

 

Bedoeld voor

Vooral senioren maken gebruik van onze cliëntondersteuners. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen cliënt en cliëntondersteuner. Onze cliëntondersteuners behouden zich het recht voor om van ondersteuning af te zien en u door te verwijzen naar iemand anders. Iedere Wmo aanvrager blijft overigens zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inzet van onze cliëntondersteuners.

 

Cliëntondersteuners in onze gemeente.

Het streven is om in elke Brabantse gemeente tenminste twee cliëntondersteuners beschikbaar te hebben.

 

U kunt de cliëntondersteuners in onze gemeente op de volgende manier bereiken:

 Ria Kuppen,             tel. 0486-475159, mariakuppen@gmail.com

 Albert de Maeyer,  tel. 0486-431442, albertdemaeyer@gmail.com

Zorg of hulpmiddelen nodig.

Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen. Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder op uit trekt. U kunt zich dan melden bij uw gemeente, die vervolgens uw situatie onderzoekt en eventueel bepaalde voorzieningen toekent. De gemeente kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zorgt ervoor dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. De cliëntondersteuner helpt u daarbij.

 

Taken clientondersteuner

In de wet staat dat de cliëntondersteuner náást u staat in het proces van de Wmo-aanvraag. Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken. 

 

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Elke cliënt moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft. 

Terug naar de startpagina