geschiedenis

 

Hoe het allemaal begon

Het bestuur van de Katholieke Arbeiders Beweging KAB richtte op 2 mei 1955 een Rooms Katholieke Bond van Ouden van Dagen op in Meerveldhoven.
Bij de oprichtingsvergadering werden 53 leden ingeschreven; 36 mannen en 17 vrouwen. Als eerste voorzitter werd gekozen Harry Jansen en geestelijk adviseur werd kapelaan Theo Geurts. In 1957 werd kapelaan Van Heeswijk geestelijk adviseur. Hij heeft op 10 maart 1957 het, door hem ontworpen, vaandel ingezegend.
De uitleg over het vaandel in Meerveldhovens dialect luidde:
“En ’t vurnamste is het bild van Onze Lieve Vrouw ter Eik, dè sprikt vur z’n eige. Hauwt Maria in ere, ok op oewen auwen dag, want we zen toch allemaol heur keinder”!

De contributie in de beginjaren bedroeg 3 gulden. Subsidie van de gemeente bestond toen nog niet.
Bij het eerste lustrum kreeg de KBO van de gemeente een subsidie van 4 gulden per lid per jaar  met de bepaling dat die gebruikt zou worden voor sociale en/of culturele doeleinden.
Kienen en kaarten mochten niet de belangrijkste activiteiten zijn. Al vanaf het begin werden reisjes en voorlichtingsavonden op allerlei gebied gehouden.
Ook de Kempembedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven stamt uit de “oudheid” van de bejaardenbond.
Op het programma kwamen, mede dankzij het Open Bejaardenwerk, ook activiteiten te staan zoals gymnastiek, een zangkoor en zelfs een danscursus.

In 1979 werd de naam gewijzigd in Katholieke Bond voor Ouderen. Een wat vriendelijker term dan de “bejaardenbond”.

 In de loop der jaren heeft de bond, in samenwerking met het Open Bejaardenwerk en gemeentelijke instanties, heel wat gerealiseerd op het gebied van voorzieningen voor ouderen.
In begin van de jaren zeventig werden in Meerveldhoven drie bejaardenflats met 3 keer 26 wooneenheden gebouwd.
In 1980 werd Dienstencentrum De Ligt geopend, waar het bestuur van het Open Bejaardenwerk lang haar zetel heeft gehad.
Elf jaar later werd de bouw van Zorgcentrum De Ligt voltooid. Met het toenemen van de activiteiten groeide ook het aantal leden.
Op 3 juli 1992 werd mevrouw M.Sliepenbeek-van Beers gehuldigd als vijfhonderdste lid. Binnen 3 jaar kon het 600ste lid worden ingeschreven.
Op 2 mei 1995, tijdens de viering van het 40-jarig jubileum, werd in aanwezigheid van oud-bisschop mgr. J. Bluyssen, mevrouw
C. van den Wildenberg-Wouters gehuldigd als 600ste lid..
Dat de leden de KBO trouw blijven blijkt wel uit het feit dat reeds velen gehuldigd zijn met hun 25-jarig lidmaatschap.Vanaf januari 1992 verschijnt een ledenblad. In het begin 11 maal per jaar. Dit is mede mogelijk door sponsors en adverteerders.
In het blad wordt onder andere aandacht besteed aan de agenda van de maand, de verjaardagen van de leden, speciale gebeurtenissen en actualiteiten.. En maandelijks een puzzel waarmee een prijsje gewonnen kan worden.

Met de viering van het 50-jarig bestaan op 27, 28 en 29 april 2005 wordt een halve eeuw KBO afgesloten en een begin gemaakt van een nieuwe lustrum met veel activiteiten en een nog steeds groeiend aantal leden.

De toekomst ziet er goed uit !
(verslag overgenomen uit jubileumboekje  50 jaar  Mei 2005)

 Verslag van de KBO activiteiten van 2005 tot 2015
Na het uitgebreide 50 jarig jubileumfeest van de KBO op 27-28 en 29 April 2005, gaan we dit nog eens dunnetjes overdoen bij het 60 jarig jubileum op 7-8 en 9 Mei 2015.
Er zijn alweer 10 jaren voorbij gegaan en de KBO is ook nu nog springlevend hoewel het ledenaantal iets is teruggelopen.
Waarschijnlijk komt het doordat 50 plussers nog heel actief zijn, ze voelen zich jong en fit en hebben nog geen tijd om bij de KBO te gaan.
Als ze zich later hebben aangemeld blijven ze wel heel trouw.
Er zijn heel veel leuke activiteiten bij de KBO die ook goed worden bezocht.
Op voorlichtingsmiddagen zouden er wel wat meer bezoekers mogen zijn.
Grote aantallen gaan nog graag mee op reis. De EMA bussen zijn vaak tot de laatste plaats bezet. De dagtochten en de breifabriek worden  ook nog goed bezocht.
De fietscommissie regelt vanaf April het hele seizoen leuke fietstochten waarbij ook nog veel te zien is. Kienen, kaarten en biljarten gaat nog steeds door, maar ook gymnastiek, Jeu des Boules, sjoelen en koersbal wordt nog enthousiast gespeeld.
Bij al deze activiteiten worden de sociale contacten zeer belangrijk gevonden.
Het ledenblad Meedenker dat door Toos Louwers op  professionele wijze wordt verzorgd is inmiddels ook via de website te lezen. Sinds Maart/April 2000 heeft de KBO een eigen website.
De huidige webmaster is Jos Trommelen.
Een senioren computerclub is ook actief . (niet uitsluitend voor KBO-leden)
Dan zijn er nog de hulpen bij het invullen van belasting-formulieren, alsook klusjes-hulpen

 

Als de mensen iets niet  meer zelf kunnen proberen we zoveel mogelijk elkaar te helpen. Vooral in deze tijd van bezuinigen is het belangrijk om ouderen te steunen.
Daarom is de KBO zo belangrijk voor alle ouderen in heel Veldhoven

Samen met elkaar en voor elkaar.

    Bestuursleden  Mei 2015

 

 

                                                                                                                                             

Bestuursleden  Mei 2015
Van links naar rechts:
Joop van Rooij,Koos de Vaan,Lia v.d. Loo,Toos Louwers ,

Pieter Hermsen,Stan Reniers

Kleine foto : Leo van Keulen , Hans Louwers

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Terug naar de startpagina