Van het bestuur

Van de bestuurstafel Carla Admiraal, secretaris (februari 2019)

Terwijl ik dit zit te typen, dwarrelt de sneeuw gestaag naar beneden. Het is een mooi gezicht, al die witte tuinen en straten, maar oh, oh, wat moet je opletten om niet te vallen. Tegen de tijd dat de Info bij u in de bus valt, is al die sneeuw hopelijk al weer verdwenen en kunt u ook weer gemakkelijker de Pas bereiken voor een activiteit. Het vorig jaar is mooi afgesloten met een gezellig bezoek van Sinterklaas en de Kerstviering met prachtige muziek. We kijken al weer uit naar de volgende activiteit: de KBO dag. Die is weliswaar pas 3 april, maar toch. In november 2018 hebben we ook de evaluaties met de kartrekkers weer gehad. Het is altijd goed om even met elkaar van gedachten te wisselen en te horen wat er speelt binnen de vereniging. Het overgrote deel loopt als een trein, sommige activiteiten hebben dit jaar een jubileum en weer anderen willen iets nieuws toevoegen.


We zijn benieuwd en hopen dat alle plannen doorgang vinden.
Het bestuur is inmiddels al weer druk bezig met de voorberei-dingen voor de Algemene Leden Vergadering. Die staat op de agenda voor vrijdag 22 maart, om 10.00 uur. Zo’n ALV dwingt ons altijd om terug te kijken op het oude jaar en vooruit te kijken naarg het nieuwe jaar. Dat is alleen maar goed, zo ontsnapt er weinig aan onze aandacht. U zult in de Info van maart nog wel meer lezen over deze ALV, maar nu weet u het alvast en kunt u deze datum vrijhouden. Verder staan de vergaderingen met de kartrekkers ook weer op de agenda, en maandag 11 februari is de eerste. Hebt u dus nog iets waarvan u denkt dat zeker moet worden besproken, zeg het tegen de kartrekker!

Carla Admiraal, secretaris

 

Van het Bestuur - aan alle leden, (Voorzitter Piet Ceelen januari 2019)

Kerst 2018 wederom zonder sneeuw, de jaarwisseling knallend als nooit tevoren; wat zal 2019 ons brengen?

Wij, alle bestuursleden van KBO Heesch wensen jullie en je familie een gezond en grandioos 2019!!
Wij hopen dat we samen een positief jaar mogen beleven; een jaar met mooie activiteiten en een jaar waarin we elkaar veel zullen ontmoeten.

 

Wat zal 2019 ons brengen….……?
Na de evaluaties van onze activiteiten waarin we met alle kartrekkers en veel vrijwilligers hebben gesproken ( afgelopen najaar) over de gang van zaken binnen onze activiteiten wordt op dit moment hard gewerkt aan de werkplannen voor de verschillende clusters en de begroting voor 2019. Belangrijke aandachtspunten voor het komende jaar zijn ongetwijfeld onze huisvesting in de Pas, vernieuwing van en/of nieuwe activiteiten, veranderingen op het terrein van Zorg en Welzijn, de nieuwe lay-out van onze INFO, verjonging van het kader en de werving van nieuwe vrijwilligers.

Daarnaast willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken die zich het afgelopen jaar geheel belangeloos hebben ingezet voor een goed verloop van alle activiteiten van onze KBO. Activiteiten waar we elkaar ontmoeten en waar we samen KBO zijn.

 

Een van de uitdagingen van de komende jaren zal zijn voldoende personen te vinden om onze activiteiten draaiend te houden.  Enerzijds worden onze kartrekkers en vrijwilligers steeds ouder en anderzijds wordt de AOW leeftijd steeds hoger. Het zal zaak zijn het komende jaar te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen voor onze KBO om steeds te kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers.
Denk er alvast over na of óók jij bijvoorbeeld een middag/avond vrijwilligerswerk wilt of kunt doen.

Nogmaals voor u allen, namens het gehele bestuur: een gezond en grandioos 2019!

Piet Ceelen

 

Van het Bestuur Jan Schuurmans Activiteiten en Evenementen (december 2018)

Weer bijna een jaar voorbij. Hoe ouder de mensen worden, je hoort steeds om je heen, wat gaat de tijd toch snel. Veel sneller dan vroeger. Is dat de waarheid?
Nu echter hebben velen de tijd om deel te nemen aan de KBO activiteiten, voor ontspanning, lekker doen waar je zin in hebt.
Rustig in de open lucht Jeu de Boules op de nieuwe banen tussen de Pas en ’t Dorp, in de pauze een kopje koffie, bijpraten in D’n Herd, dan weer fanatiek het spelletje doen en als het nodig is met de rolmaat erbij.
Dan de Biljarters, dinsdags en donderdags worden er veel partijen gespeeld, zowel in de onderlinge als in de competitie buitenshuis.


Tussendoor spelen de kaartliefhebbers hun spelletjes.
Op woensdagmiddag de actieve Bridgeclub. Leden en niet leden kom achter de geraniums vandaan, kom ook deelnemen aan een van onze activiteiten, word sportief, en als het gaat Wandel of Fiets mee.
Op dinsdagavond is het naast kaarten en biljarten ook Keezen, als je eenmaal hebt meegedaan, kun je niet meer zonder. Bij het Sjoelen zie ik nagenoeg alleen dames, heren neem initiatief en ga de strijd aan tegen de dames. Koersbal en Darten kunnen veel beter bezocht worden, de personen, die dit organiseren, verdienen dit. Onze Dans en Zangleden willen graag uitbreiding, thuisblijvers, jullie kunnen hiervoor zorgen.
Breien of haken, op donderdagmorgen, bij de Handwerkclub, een en al gezelligheid. Heb je interesse om foto’s te maken, op de 2de dinsdag van de maand, is onze Fotoclub actief.


Wil je graag een keertje gezellig gaan eten, Eten bij de Waard, is nog steeds erg in trek.
Als bestuurslid Activiteiten heb ik hierboven dus nogmaals een korte samenvatting gegeven van onze activiteiten. Heeft u een idee voor wat anders, neem contact op, we kijken wat er mogelijk is.
Waarom thuis blijven zitten? Heb je kennissen of vrienden  en ze zijn geen lid van de KBO, neem ze mee, maak ze enthousiast, een paar keer mee doen of kijken, kost niets.
Jan Schuurmans

 

Van het bestuur: De Penningmeester (November 2018)

Deze keer is de penningmeester weer aan de beurt en ik ga dat gebruiken om te attenderen op enkele punten die voor mijn vrijwilligerswerk van belang zijn.

Het einde van het jaar komt er weer aan en dan kijk ik altijd weer met extra belangstelling naar de cijfers. Komen we uit met de begroting? Wordt het winst of verlies?
Zoals ik het nu inschat houden we weer een klein positief saldo over en ik hoop dat we voor 2019 weer kunnen volstaan met de huidige contributie.


Dat zal ook afhangen van de evaluatiegesprekken die nu worden gepland.  In die gesprekken tussen kartrekkers en bestuursleden wordt niet alleen het bestuur geïnformeerd over het bijna afgelopen jaar maar komen ook mogelijke verbeterpunten en zo mogelijk uitbreiding van activiteiten aan de orde. Dan is er vaak meer geld nodig om de plannen uit te voeren. Als het bestuur met zulke plannen in kan stemmen, dan moeten de kosten in de begroting worden ingepast. Soms alleen voor het komende jaar en soms jaarlijks.

 

Het is dus van belang dat de kartrekkers op deze gesprekken zijn voorbereid,  zodat ze het bestuur kunnen uitleggen wat ze willen met hun afdeling, hoe ze dat aan willen pakken en wat er voor nodig is.

Het is ook van belang dat de kartrekkers hierbij geholpen worden door de deelnemers aan de activiteiten. Bestook de kartrekkers met vragen, wensen en ideeën voor verbetering en uitbreidingen. Dan kan de KBO nog meer tot leven komen.

Een ander punt is de ledenadministratie. Voor het nieuwe contributiejaar is het van belang dat de administratie is bijgewerkt.


Elk jaar merken we dat banknummers, woonadressen, e-mail adressen en telefoonnummers zijn gewijzigd en/of vervallen en dat geeft een hoop extra werk.
Is je telefoonnummer, adres of bankrekening gewijzigd in het afgelopen jaar en je hebt het niet doorgegeven aan de ledenadministratie van de KBO-Heesch doe dat dan svp alsnog bij onze ledenadministrateur.
(Wil Welling, e-mail: ledenadm.kboheesch@gmail.com of telefoon  0412-454560,)  

Theo van Orsouw, penningmeester.

 

Van het bestuur: de secretaris (oktober 2018)

Secretaris Carla Admiraal

In de vorige Info schreef de voorzitter het stukje vanuit het bestuur en hij schreef dat de hete zomer weliswaar voorbij is, maar dat hij hoopte op een mooie nazomer. Nou, die wens is ingewilligd. Het is prachtig weer, ramen en deuren staan lekker open en toch zit ik binnen, achter mijn computer. Tja, ook deze maand moet er weer een stukje van het bestuur komen en ditmaal heb ik die eer.

 

Het bestuur is al weer verschillende malen bij elkaar gekomen. Niet altijd in volle bezetting, maar ja, dat heb je met die gepensioneerden. Die gaan van tijd tot tijd op vakantie! En gelijk hebben ze. Een terugkerend agendapunt is altijd de Pas, dat wil zeggen de plannen die er zijn met de Pas. Dat dit geen makkelijk onderwerp is voor de Pas, de (nieuwe) gebruikers en  de gemeente moge duidelijk zijn. Wij, als KBO bestuur, hebben onze wensen en eisen in ieder geval duidelijk gemaakt en nu is het verder afwachten wat er gaat gebeuren.

 

Ik weet niet of het jullie al opgevallen is, maar de jeu de boulesbanen achter de Pas liggen er keurig bij. Het hekje is geplaatst en nu is het wachten op de bankjes. Als die ook zijn geplaatst, gaan we de banen op gepaste wijze openen. Jullie zullen via de Info op de hoogte gehouden worden.

 

Binnenkort vergaderen we weer met alle kartrekkers. Dat zijn nuttige bijeenkomsten, want iedereen kan kwijt waar hij of zij tegenaan loopt. En daarnaast is het onderlinge contact natuurlijk ook niet onbelangrijk. Verder is de VER druk bezig met het organiseren van de vrijwilligersdag, hebben we eind van het jaar weer evaluatiegesprekken met de kartrekkers, en natuurlijk de gezellige middagen met Sinterklaas en Kerstviering. Naast de gebruikelijke KBO activiteiten dus genoeg om naar uit te kijken!
Carla Admiraal

 

Van het bestuur:      Het zomerreces is voorbij……   voorzitter Piet Ceelen (september 2018)

Na zo’n zomer begrijp ik nog beter waarom burgers in Zuid Europa ‘s middags een siësta houden en daarna als ‘t effe kan de hele middag op een terras doorbrengen. Mijn vrouw en ik hebben een elektrische fiets gekocht, omdat wij als goed geaarde Hollanders toch meenden iets te moeten doen. Gelukkig is de hete zomer nu voorbij, al hoop ik nog wel op een mooie nazomer.

Afgelopen voorjaar heb ik samen met Jan Schuurmans en Peter Gommers aan verschillende overleggen inzake “de Pas” deelgenomen. De voorlopige conclusie was dat de nieuwe Pas, na een miljoenen investering, groot genoeg zal zijn (lees: de ruimtes zullen marginaal bezet zijn) om alle partners te huisvesten.

Tot op heden is nog niet ingestemd met al onze wensen. Vervolgens hebben we in een overleg met het bestuur van de Pas en met de verantwoordelijk wethouder onze teleurstelling uitgesproken en daarnaast onze wensen nogmaals kenbaar gemaakt.

’t Is nu afwachten wat onze gemeenteraad van deze plannen vindt.
In juni heeft het bestuur zich een dag teruggetrokken op de hei om nader met elkaar kennis te maken en vooruit te blikken naar het nieuwe KBO jaar. Communicatie is en blijft een hot item.
Een nieuw seizoen gaat van start; al snel zal u worden gevraagd om eind september uw stem op de KBO Heesch uit te brengen in de Rabobank Clubkas Campagne. Hopelijk zal ook de nieuwe jeu de boules baan aan ’t Dorp snel worden voorzien van een afrastering en bankjes.
Daarna is op 8 oktober het kartrekkersoverleg en niet te vergeten onze vrijwilligersdag eind oktober. Verder in het najaar zullen alle activiteiten weer tegen het licht worden gehouden en zullen voorbereidingen worden gemaakt voor de (financiële) plannen voor 2019.
Ik hoop dat jullie allemaal met veel plezier aan één of meerdere activiteiten gaan of blijven deelnemen.
Mocht je daarnaast nog tijd beschikbaar hebben, dan ben je van harte welkom als vrijwilliger.

Piet Ceelen

 

Van het bestuur:  de activiteitencoördinator (juni 2018)

Sinds maart heb ik als bestuurslid Zorg en Welzijn overgedragen aan Ton de Wit. Mijn nieuwe taak is “Activiteiten”.
Activiteiten is een breed begrip. Vanaf maandag, de fietstochten tot vrijdag, line-dance, is er beweging in en rond de Pas. In de komende tijd ga ik trachten elke activiteit afzonderlijk te bezoeken en contact te leggen met de kartrekkers en indien noodzakelijk, ook met de deelnemers.
Van de binnen-activiteiten heb ik een goed beeld gekregen. Al diverse leden gesproken, die wensen of vragen hadden en ik zal trachten daarop een antwoord te geven. Sjoelen, biljarten en bridge worden goed bezocht, al is er natuurlijk altijd plaats voor nieuwkomers.

 

Koersbal, op dinsdagmiddag, kan nog wel wat leden gebruiken, meld u zich aan bij de kartrekker Emiel Bonte.
De tafeltjes met de kaartspelers zijn ook goed bezet, op dinsdagavond is er nog voldoende plaats voor degenen, die willen keezen.(19.30 uur).

De laatste berichten over de Jeu de Boules banen aan “t Dorp: * de gemeente zal een hekje plaatsen om de banen;
* wat betreft het “zitgenot” (een bankje of zo), zijn er wat problemen met de buurt. Men tracht een oplossing te vinden, maar voorlopig hebben de buitenbanen in Nistelrode nog de voorkeur.
Naast mijn activiteiten, zit ik ook in het groepje “selectie”.
 Wij zoeken leden, die als vrijwilliger of een andere taak binnen KBO willen bekleden. Dus heeft u belangstelling, neem dan contact op met het bestuur.


* Daarnaast de “nieuwe Pas”: Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats met Gemeente en andere deelnemers van de Pas. Gemakkelijk zal het allemaal niet worden om een verdeling te krijgen, waar alle partijen mee kunnen leven.
Wij als KBO doen ons best om onze wensen voor elkaar te krijgen. Is er nieuws, dan brengen wij u op de hoogte.

Jan Schuurmans

 

Van het bestuur - Ton de Wit (mei 2018)

even voorstellen:

 

Hallo, ik ben Ton de Wit. Sinds kort bestuurslid bij de KBO voor Zorg en Welzijn. 
Wie en wat ben ik? Ik ben 70 jaar oud, getrouwd en heb 2 kinderen. Ook ben ik opa van 3 kleinkinderen. Ik woon al zo'n 36 jaar in Heesch. Voordien in Oss, waar ik vanuit Eindhoven ben komen wonen, omdat ik als ambtenaar een zogenaamde voorkeurswoning kreeg.

 

 Meer dan 30 jaar heb ik voor PTT-post gewerkt, daarna voor Postkantoren en KPN. Als je terugkijkt valt pas op wat voor een veranderingen deze overheidsbedrijven hebben ondergaan. Postkantoren bestaan zelfs niet meer. Naast het werk heb ik altijd met veel plezier mijn hobby voetbal kunnen beoefenen.

In Oss voetbalde ik voor Top. Daarna trainer geworden van een aantal amateur voetbalclubs. De laatste 4 jaar van mijn "trainers carrière" was ik trainer van HVCH dames.
Als KBO lid ben ik erg blij bij een zo grote en sterke vereniging te horen. Als bestuurslid Zorg en Welzijn wil ik spreekbuis zijn naar andere organen op dit gebied binnen onze gemeente om op die manier een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan zaken die onze leden raken op het gebied van zorg en welzijn. Ik hoop veel mensen te gaan ontmoeten! 

 

Rinie Leemhuis: Einde tijdperk bestuurslid en kartrekker

Na ruim 6 jaar als bestuurslid te hebben gefunctioneerd en ca 4 jaar diverse activiteiten te hebben ondersteund, heb ik onverwacht, door omstandigheden, met pijn in het hart,  mijn kartrekkersfunctie moeten neerleggen.
Vooral de evenementencommissie was een grote uitdaging en, doordat Frans Eijsink eind 2017 stopte, was dit een mooie klus. Een haast nieuwe commissie opzetten, met 3 nieuwe mensen  daarin, hadden we een eind op de rit staan.
Een ieder weet, dat dit dan gestalte moet krijgen, maar helaas is dit voor mij nu gestopt.
Ik wil iedereen in de vereniging bedanken voor de prettige contacten en het vertrouwen dat ik heb gekregen.
Helaas zit het erop, ik blijf wel lid van de KBO.
Succes evenementen club. Vragen: je weet me te vinden.
Rinie Leemhuis

 

Van het bestuur - Cees Snellen (April 2018)

Even voorstellen
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: mijn naam is Cees Snellen en sinds de jaarvergadering van de KBO donderdag 8 maart jl. ben ik de opvolger van Theo van Haren die de afgelopen drie-en-een half jaar de portefeuille Communicatie met veel toewijding en deskundigheid heeft beheerd.

Hij was onder andere verantwoordelijk voor de maandelijkse INFO en het wekelijkse artikeltje in De Mooi Bernhezer.


Deze taken ga ik nu overnemen.

Ik woon sinds 1985 in het Heesche en in mijn arbeidzame verleden was ik directeur van basisschool Emmaus.
Tegenwoordig ben ik nog actief binnen koor Koraal, dweilorkest Blue Band en houd ik me wekelijks bezig met pottenbakken/boetseren.
In de korte tijd dat ik kennis heb mogen maken met het bestuur van de KBO en zijn talloze activiteiten is mij vooral duidelijk geworden dat deze club van mensen (met meer dan 1200 leden!) zijn uiterste best doet om van de KBO Heesch  een bruisende vereniging te laten zijn die midden in de gemeenschap staat.
Ik hoop daar vanaf nu mijn steentje aan bij te mogen dragen!
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende bovenvermelde zaken, dan kunt u contact opnemen via communicatie@kboheesch.nl

Cees Snellen

 

Bestuurswissel communicatie: Theo van Haren

Weggaan als bestuurslid terwijl er een goede vervanger is, is een gebeurtenis zonder schaduwkanten. Cees Snellen had zich tijdig gemeld om de werkzaamheden over te nemen en kon zich in die weken al een beetje inwerken. Cees, ik wens je veel succes en werkplezier in je nieuwe functie!

 

In mijn bestuursperiode ben ik vooral bezig geweest met de interne en externe communicatie. De maandelijkse Info interessant laten zijn voor de leden, een goed informatieboekje, een overzichtelijke website met actuele informatie en het wekelijkse bericht in de Mooi Bernhezerkrant vraagt de nodige aandacht. Ook aan de interne bestuurlijke informatie en organisatie is flink gewerkt. Doordat dit nu goed toegankelijk is geworden, is het inwerken en terugpakken op afspraken gemakkelijker.

Terugziende was het een goede tijd met veel (schriftelijk) ledencontact en het werken binnen het bestuur was steeds vriendschappelijk en collegiaal. Ga zo door, wens ik het bestuur toe. In een goede onderlinge sfeer werken aan nog meer groei en bloei van de KBO Heesch. Kartrekkers en vrijwilligers, bedankt voor de prettige samenwerking. Ik kijk terug op een prettige en welbestede tijd.
Theo van Haren.

 

Van het bestuur - Theo van Orsouw (Maart 2018)

De penningmeester is weer aan de beurt voor de INFO van maart.
Eerst het goede nieuws. De contributie voor 2018 kan weer worden geïncasseerd.  

Die zal ongeveer 10 maart worden afgeschreven en dan kan de begroting voor 2018 weer worden uitgevoerd.


Ik heb de laatste weken wat discussie gehad met leden die het idee hadden, dat er meteen na vaststelling van de concept-begroting door het bestuur al bestellingen mochten worden gedaan voor nieuw aangevraagde grotere uitgaven. Dat is niet de bedoeling.  Pas als de extra aanvragen door de algemene ledenvergadering in de begroting zijn goedgekeurd, dan kan er besteld worden door de kartrekkers. Die gaan over hun eigen budgetten in de begroting en die zijn ervoor verantwoordelijk dat er binnen het budget wordt gebleven

Dat is in het huishoudelijk Reglement zo geregeld.

In bijzondere gevallen kan met mij worden overlegd of uitzonderingen nodig zijn. Ik probeer dan mee te denken om zaken mogelijk te maken die de KBO  als geheel beter laten draaien. Het is niet de bedoeling om zaken tegen te houden om maar geld te besparen. We hebben een begroting en de gelden die daarin zijn opgenomen die zijn beschikbaar en moeten worden uitgegeven om de KBO als geheel te laten functioneren. Dat geldt voor alle activiteiten en het maakt niet uit dat het een meer kost dan het andere. En komt een activiteit voor extra kosten te staan die boven het budget uit stijgen dan is dat zo. Het bestuur met de penningmeester als kartrekker voor de financiën moet dan op een of andere manier de gaten dichten. Uit extra opbrengsten, meevallers bij andere activiteiten, uit onvoorzien of uit de reserves.
Dat dat meestal wel lukt, blijkt ook uit het feit dat er de laatste jaren steeds wat over bleef op de begroting zonder dat de contributie verhoogd moest worden.

De penningmeester.

 

Van het bestuur - Piet Ceelen (Januari 2018)

Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging!

Allereerst de beste wensen aan jou en je familieleden voor 2018. Aan ’t begin  van het jaar is het goed ff terug te kijken hoe onze KBO ervoor staat.
Met een ledental boven de 1200, een compleet bestuur, kartrekkers en de tientallen vrijwilligers durf ik te stellen, dat de basis voor onze vereniging goed op orde is. Kijken we naar het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt, dan is het duidelijk, dat er een groot aanbod is en voor elk wat wils. 
Onze KBO doet er echt toe in de Heesche gemeenschap.
In  2017 waren er de nodige veranderingen in het bestuur; we namen afscheid van Loet Kuilaars als voorzitter. In zijn plaats werd ondergetekende benoemd en daarnaast werden Carla Admiraal (secretaris) en Jan Schuurmans (zorg en welzijn) benoemd als nieuwe bestuursleden. Na een negen maanden zijn we aardig op elkaar ingespeeld.

De evaluaties van de activiteiten, samen met de kartrekkers, heeft bestuursleden ook inzicht gegeven in het reilen en zeilen binnen de activiteiten.

 

In 2017 heeft het bestuur een aanzet gegeven om onze vrijwilligers meer bij elkaar en bij het besturen van onze vereniging te betrekken; zo werd een kartrekkers-overleg ingevoerd en organiseerde het bestuur een geslaagde vrijwilligersdag.
In 2017 is ook veelvuldig overleg geweest met gemeente en de Pas over onze huisvesting. Waarschijnlijk wordt in het voorjaar van 2018 duidelijk hoe de KBO op termijn in de Pas gehuisvest gaat worden.
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan ons beleidsplan 2018-2023; dit zal op de ALV gepresenteerd worden.
De eerste actie van 2018, de ledenwerfactie, is inmiddels gestart.
Breng jij een nieuw lid aan dat op het moment van aanmelding jonger is dan 65 jaar, dan betaal jij in 2018 géén contributie!!


Het nieuwe jaar zal ongetwijfeld nieuwe uitdagingen brengen voor onze KBO, bestuur, kartrekkers en vrijwilligers.
Ik wens dat we samen de energie gaan vinden om er wederom een succesvol  jaar van te maken.

Piet Ceelen

 

Van het bestuur - Rinie Leemhuis (December 2017)

Het is voor mij de laatste keer, dat ik voor u, als bestuurslid het voorwoord mag schrijven. Na de Algemene Ledenvergadering 2018 wordt mijn taak overgenomen. Ik ben dan ± 6 jaar lid van dit bestuur geweest en heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik heb met heel veel mensen op een plezierige manier kunnen samenwerken. Daarvoor bedank ik jullie allen hartelijk. Het wordt nu tijd, dat jongeren het overnemen. Ik blijf voorlopig nog wel beschikbaar voor de CIE “VER”: Vakantie, Evenementen en Reizen.

We zijn nu volop met de evaluaties gestart. Wanneer de INFO uitkomt, zijn die alweer afgelopen. Hierin kunnen de kartrekkers vertellen hoe hun activiteit loopt en of ze nog wensen hebben.
Dit laatste stukje is wel bijzonder, we hebben zojuist de vrijwilligersdag gehad, wat een groot succes was, georganiseerd door een team uit het bestuur.

Een stamppotten dag met een rondvaart in de Biesbosch, Sint Nicolaasfeest achter de rug en hopelijk heeft iedereen van deze activiteiten kunnen genieten. Het kerstfeest staat ook weer voor de deur met een keur aan artiesten. Kortom, het belooft een groot spektakel te worden, dus schrijf hiervoor in op 13 december om 13.00 uur tot 14.30 uur in De Pas.
De Cie VER gaat kartrekker Frans Eisink verliezen en Adri van Oss stopt met haar werkzaamheden, maar blijft beschikbaar voor informatie. Ik wil hen beiden bedanken voor hun ongebreidelde inzet en vooral de prettige wijze van samen-werken We hebben ook weer 2 nieuwe mensen aan onze Cie kunnen toevoegen:
te weten,  Marian Huis in ’t Veld en Wil Louwers .

 

Beiden wens ik veel plezier en succes toe. We hebben nog wel een onderbezetting in deze commissie, een 3 tal nieuwe mensen zou welkom zijn. De ledenwerving commissie is druk zoekende, maar als u in uw netwerk mensen heeft die kunnen organiseren en het leuk vinden om dit voor onze leden te doen, meldt u dan aan bij een bestuurslid. Wij nemen dan contact met deze personen op voor een gesprek. De namen van het bestuur staan achter in onze INFO.
Nu even een terugblik op dit jaar. Het reizen was voor de Cie toch wel een teleurstelling. We hadden een prachtige ééndagsreis uitgezocht naar de Basiliek en het kermis-museum, maar helaas  te weinig belangstelling. Daarnaast een mooie 5 daagse reis naar de ELZAS, ook hier was de belangstelling gering, jammer. We weten qua commissie nog niet waar dit aan ligt. Volgend jaar beter. We zijn ons weer aan het oriënteren. Daarnaast heb ik toch ook nog positief nieuws, de themareizen georganiseerd door AD  van Nuland en Walther Bax waren een groot succes. Goed gedaan mannen. We hebben ook 2 mooie 1 daags reizen mogen organiseren en een goede bezetting kunnen begroeten. Dat waren 2 rondvaarten, één vanuit Heusden en de andere vanuit Drimmelen. Hiervoor ook dank aan de reiscommissie.
Ik mag u allen alvast een fijne kerst, een goed uiteinde en een gezond en voorspoedig 2018 toewensen.

 

Rinie Leemhuis

 

Van het bestuur - Theo van Orsouw (November 2017)

Ben ik zo druk met de financiën van de KBO en met de normale dingen van een gepensioneerde en dan wordt er ook
nog verwacht dat ik een stukje schrijf voor de INFO.
Dat moet er dan ook nog bij. Maar vooruit. Ik ben nu ongeveer een jaar penningmeester en begin een beetje ingewerkt te raken.

Boekhouden en de begroting bewaken en betalen van rekeningen en declaraties dat gaat wel gesmeerd. Innen van de contributies gaat voor het grootste deel met automatische incasso en dat was nieuw voor mij. Maar met hulp van enkele oude ervaren krachten bleek het ook weer niet zo moeilijk.

Het geeft veel minder werk dan de inning van de contributies van de leden zonder machtiging en het sturen van rekeningen voor advertenties en andere, meer incidentele dingen.
Mijn dank voor de leden die een machtiging hebben afgegeven en aan de bestuurlijke voorgangers die ervoor hebben gezorgd dat meer dan 90% automatisch kan worden geïncasseerd.
De vereniging is groot en verdeeld in vele activiteiten met elk een eigen groep vrijwilligers die allemaal een naam en een gezicht hebben. Daar heb ik het regelmatig moeilijk mee.
Nieuwe gezichten onthouden is moeilijk voor mij. Altijd al geweest. Namen en cijfers onthouden gaat meestal wel goed. Maar het gebeurt mij regelmatig, dat ik kennis maak met mensen en dat ik als ik die mensen later opnieuw ontmoet, het gezicht kwijt ben. Soms schiet de naam me tijdens het gesprek weer te binnen en soms moet ik opnieuw de naam vragen aan iemand die mij meteen herkende.
Als ik iemand toevallig ontmoet in de supermarkt of op straat bijvoorbeeld, dan kan het lijken of ik iemand niet wil herkennen of groeten en dat vind ik heel vervelend.
Daarom deze bekentenis met het verzoek om hieraan geen aanstoot te nemen. Het is in geen geval zo dat ik mensen niet wil herkennen, dat is zeker.

Jaarlijks houdt het bestuur gesprekken met alle onderdelen van de vereniging, de jaarlijkse evaluaties. Die komen er weer aan en worden niet door alle betrokkenen
gewaardeerd. Sommigen zien het als potten kijken door het bestuur en daarom hierbij het volgende. KBO-Heesch bestaat uit vele stukjes met allemaal kartrekkers en vrijwilligers. Het bestuur moet dat allemaal bij elkaar zien te
houden, op elkaar afstemmen en samen laten werken waar dat nodig is en alles inpassen in een begroting voor het volgende jaar.
Dat kan alleen als het bestuur weet wat er gaande is. Dáárom worden tegen het einde van het jaar de kartrekkers uitgenodigd om een evaluatieformulier in te vullen en dat te
bespreken met twee bestuursleden. Voor zover nog niet bekend wordt het bestuur zo geïnformeerd over de gang van zaken in het afgelopen jaar, de problemen die zijn opgetreden en wat de kartrekkers en de leden vinden
van die problemen en oplossingen. Ten slotte kunnen daarbij gewenste veranderingen met eventueel nieuwe budgetten voor de activiteiten worden aangevraagd.
Dat wil niet zeggen dat alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd, maar wie iets wil, moet wat aanvragen, want om iets te verbeteren en te veranderen is meestal (extra) geld nodig. Daarbij komt ook nog, dat wat in het ene jaar niet kan, misschien wel kan in een volgend jaar.

 

Van het bestuur:  Carla Admiraal (oktober 2017)

Voorzitter Piet Ceelen schreef het vorig keer in de INFO van september al: de twee nieuwe bestuursleden (Jan Schuurmans en ik) zijn nauwelijks ingewerkt of de volgende mutaties komen er al aan. Gelukkig heb ik volop de tijd gekregen om me in te werken als secretaris en die tijd krijg ik nog steeds.

Er was mij van tevoren al wel verteld, dat het een grote club is, maar als je er zo midden in zit dan merk je pas hoe groot en wat de werkzaamheden echt zijn. Maar ik heb mijn draai al helemaal gevonden in het bestuur. Het feit dat ik alle vergaderstukken in Dropbox mag zetten, in plaats van op de mail (wat overvolle mailboxen oplevert) én dat er vergaderd wordt met beamer en tablets, vind ik helemaal geweldig. Daar kunnen andere verenigingen nog een voorbeeld aan nemen.

Verder sprak Piet in diezelfde INFO over het nieuwe Beleidsplan 2018-2023. Daar mag ik mijn aandeel ook aan leveren. Het is een mooie manier om mijn kennis van de KBO te vergroten. Jan, Piet en ik hebben al een aantal brainstormsessies achter de rug en een verdeling gemaakt wie wat gaat schrijven. Uiteraard wordt dit nog met de andere bestuursleden besproken en communiceren we ook nog met een aantal leden hierover. Het mooie van een Beleidsplan maken is dat je gedwongen wordt om over de toekomst van de KBO na te denken.

 

Wat wil je bereiken, zonder uit het oog te verliezen dat je alles vóór de leden doet. Daarnaast is het mijn bedoeling om meer op bezoek te komen tijdens activiteiten in De Pas, daar is het door omstandigheden nog niet echt van gekomen. Heel fijn is ook, dat wij als bestuur onlangs een bijeenkomst hebben gehad met de ‘kartrekkers’. Ik moet zeggen: zij stralen een enorm enthousiasme uit en dat werkt op mij zeer inspirerend.
Carla

 

Van het bestuur: Piet Ceelen (september 2017)

Carla Admiraal en Jan Schuurmans, bestuurslid sinds dit voorjaar,  zijn nauwelijks ingewerkt of  de volgende mutaties komen er aan. Onlangs heeft Rinie Leemhuis te kennen gegeven bij de komende Algemene Leden Vergadering te willen stoppen als bestuurslid; en ook Theo van Haren aangegeven op dat moment het stokje te willen overdragen. Derhalve is het bestuur met spoed op zoek naar een 2 tal personen(m/v)  die voor een periode van 3 jaar energie willen steken in de organisatie van onze KBO.

De portefeuilles van de scheidende bestuursleden zijn:  VER (o.a. evenementen, reizen, excursies  en themadagen) en Communicatie (o.a. INFO, Website, Acquisitie, Foto archief). Twee bestuursleden die een belangrijke rol spelen bij evenementen en communicatie en dus van enorm belang zijn voor het “gezicht” van de KBO. Daarom deze dringende oproep aan iedereen: Heb jij belangstelling, ken je iemand die bestuurslid zou willen worden of wil je het bestuur wijzen op een mogelijke kandidaat, neem dan svp onverwijld contact op met onze secretaris: secretaris@kboheesch.nl of bel Carla op 06-53559042.

Naast de komende bestuurswisseling staan er voor dit najaar nog enkele belangrijke zaken meer op de agenda: opstellen van het beleidsplan voor 2018-2023 en de  evaluatie van de activiteiten. Daarnaast heeft  het bestuur besloten om periodiek (2x per jaar) een overleg met de “kartrekkers” te gaan organiseren om enerzijds de verbinding binnen te organisatie te verbeteren en anderzijds gezamenlijk te horen/delen wat er leeft binnen de verschillende activiteiten en het bestuur.
Tot slot zullen ook de komende veranderingen rondom de structuur van ons  gemeenschapshuis “de Pas”  de nodige aandacht vragen.

 

Van het bestuur: Theo van Haren (Augustus 2017)

Het augustusnummer van de INFO is al weer verschenen. Het jaar 2017 is weer half voorbij. De bestuursleden zijn op vakantie geweest en vergaderen weer op 14 augustus. Voor de rest van het jaar staat er nog genoeg op stapel.
Kijk ik naar de 1e helft van dit jaar en dan speciaal naar de communicatiehoek dan mag gezegd worden dat ons aller INFO goed gevuld wordt. Bedankt alle leveranciers van kopij.

 

 Ik zie het als een teken dat er nog veel leven in de brouwerij is; de KBO bruist nog steeds! De distributie van de INFO is aangepast. In Heesch krijgen de leden het blad nog steeds in de bus dankzij onze trouwe bezorgers en door de coördinatie van Karel Swinkels. De leden die niet in Heesch wonen krijgen de INFO via een email en er liggen exemplaren in de Pas om mee te nemen. Jammer dat wij die service hebben moeten aanpassen maar de bezorging buiten Heesch was voor de vrijwilligers een te grote belasting aan het worden.

Voor degenen die dat wensen wordt de INFO digitaal gestuurd. Het blad willen de leden absoluut niet kwijt en dat is ook niet de bedoeling maar wanneer je de INFO liever op de computer leest is dat ook prima. Tijden veranderen nu eenmaal. Wil je graag over het een of ander ‘de kat de bel aan binden’? Je kunt terecht op redactie@kboheesch.nl. Wat is er mooier dan dat onze KBO-ers laten weten hoe zij over zaken denken! En dat het liefste in de INFO natuurlijk. Theo van Haren

 

Van het bestuur: Jan Schuurmans (juni - juli 2017)

Sinds de ALV in maart ben ik bestuurslid en heb intussen ervaren dat mijn taak, Zorg en Welzijn, veelomvattend is. Ik heb al met veel organisaties kennis gemaakt; de KBO wil samenwerken om de belangen van de leden te dienen. Onlangs heeft Ouderen Overleg Bernheze (O.O.B) een woon-enquête gehouden in geheel Bernheze. De resultaten daarvan vindt u binnenkort in de Bernhezer.

 

Gebleken is, dat meer dan de helft van de ouderen de huidige woning niet toekomst bestendig vindt en een derde wel. Ruim een kwart vindt het nodig om na hun 75e jaar hun woning aan te passen en een vijfde na hun 65e. Circa een derde vindt woningverbetering noodzakelijk en wil graag alles gelijkvloers. Men wil verhuizen om gelijkvloers of kleiner te wonen. Binnenkort gaan we met de wethouders om de tafel om het rapport te bespreken. In Heesch willen we trachten samen met o.a. Regionaal Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO), Brabant Zorg (Heelwijk) e.a. gratis koffiemiddagen te organiseren in een straat of wijk.

De organisatie “Gouden Dagen” (lid van Vriendenloterij) zal o.m. als sponsor optreden. Het doel is mensen bij elkaar te brengen voor een gezellig samenzijn en een begin van binding. Wij zoeken samen met andere organisaties naar personen in een straat of wijk die mee willen helpen om samen hun buurt beter op de kaart te zetten.
Regelmatig wordt er op vrijdagmiddag informatie gegeven over onderwerpen die velen aangaan. Maak daar gebruik van; het kan te pas komen!
Heb je vragen, neem dan contact op, niet alleen vragen over Zorg en Welzijn, alle bestuursleden zijn graag bereid je te helpen. Of, kom een keertje langs bij de diverse activiteiten, je bent van harte welkom bij de KBO (Kom Bij Ons)

 

Jan Schuurmans

 

Van het bestuur: Peter Gommers (mei 2017)

Onze KBO heeft veel leden en sommigen hebben veel kennis van een bepaald onderwerp. Het bestuur maakt daar graag gebruik van en heeft Henny Gloudemans afgelopen half jaar bereid gevonden een beleidsadvies op te stellen over ICT (informatie- en communicatietechniek). In de bestuursvergadering van april heeft Henny een presentatie gegeven van zijn bevindingen. Het bestuur is van plan zijn adviezen de komende jaren in de praktijk te brengen. Een van de belangrijke opmerkingen was, dat er in de toekomst een onderscheid gemaakt dient te worden in een oudere en een jongere groep KBO leden.

Kort door de bocht gezegd: de vooroorlogse leden en de leden die na de oorlog zijn opgegroeid. Geleerden hebben ontdekt dat die groepen nogal verschillen. Wij merken dat nu ook al. Leden die rond de zestig zijn hebben bijvoorbeeld meestal al jarenlang met de computer gewerkt.

Daarom is het nodig een geleidelijke overgang te maken naar een intensiever gebruik van de mogelijkheden die de techniek ons biedt. Maar…. wij vergeten niet om voor de leden die daar prijs op stellen elke maand de INFO thuis te bezorgen! En dat zullen we blijven doen zolang zij dat willen.
Voor de groep leden ‘er tussen in’ die meer willen weten van het gebruik van laptop en tablet willen wij extra hulp gaan aanbieden. Zo mogelijk in samenwerking met andere verenigingen in Heesch. Samenwerken maakt ons allemaal sterker, denken wij.
Om meer ondersteuning te kunnen bieden zal de computer-hoek een impuls moeten krijgen. Ook de website zal verbeterd kunnen worden zodat onze leden er nog meer nuttig gebruik van kunnen maken. Het Cubigo programma wordt verder gebruikt omdat het voor echte beginners een eenvoudige mogelijkheid biedt om de computer te leren gebruiken. Om deze doelen te kunnen realiseren zullen we meer vrijwilligers nodig hebben met computerervaring. Heb je die, kom dan eens praten. Kijk ook eens rond in je omgeving en ken je zo iemand, laat het ons weten dan gaan wij er eens mee praten.

 

Van de bestuurstafel (april 2017)

Beste KBO leden,

We zitten inmiddels weer in de lente. Een paar mooie dagen gehad, waar we met volle teugen van hebben genoten.
Bij de ALV, hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Loet Kuijlaars, die met heel veel toewijding onze vereniging 3 jaar heeft geleid tot waar we nu zijn.
Geloof mij, het was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar met zijn bevlogenheid en zijn inzet hebben we een mooie vereniging voor alle ouderen in Heesch.
Loet nogmaals bedankt.

Het bestuur is voltallig en ja hoor, we hebben een dame in het bestuur. Carla Admiraal is onze nieuwe secretaris. Daarnaast zijn er ook nog 2 nieuwe bestuursleden toegetreden:
Piet Ceelen, nu onze voorzitter en Theo van Orsouw, onze nieuwe penningmeester en Jan Schuurmans voor Zorg en Welzijn.
Wij, het bestuur, wensen Carla veel succes toe met al die mannen. Ook Piet,Theo en Jan heel veel succes .
Die lente, hebben jullie nu ook het gevoel dat het begint te kriebelen? Bij mij wel en bij de Evenementencommissie, VER, ook.
Wij zijn alweer hard aan het werk voor de KBO dag en het wordt een prachtige middag met een zeer gevarieerd programma. Dus houd deze middag vrij, zet hem alvast in de agenda, 12 mei en schrijf je in op 26 april om 13.00 uur tot 15.00 uur in De Pas. We zullen hier nog wel op terugkomen.
Ook de andere evenementen zijn alweer in beeld .
Kartrekkersdag in september, mogelijk Heesch presenteert ook in september, vrijwilligersdag, sint nicolaasfeest en kerstviering. Ook dit worden mooie dagen ook om weer eens bij te praten met mensen, die u een tijd niet gezien hebt.
Het kriebelen is wel gebleven, want er is nog een commissie die zeer ijverig is. Dat is de reiscommissie.
Deze heeft inmiddels de Themareizen, Eendagsreis en de 5-6 daagse reis grotendeels vastgelegd.
De Themareizen zijn al ingepland.

De 1 daagse-reis gaat op 30 juni naar Oudenbosch De Basiliek en het kermismuseum in Hilvarenbeek, Meerdaagse reis in september naar ???? Wachten is nog op de offerte. Maar mogelijk dat hier nog een stukje van in deze INFO staat.
Ook willen we weer een boottocht organiseren, die plaats vindt op vrijdag 26 mei. In deze Info wordt er het e.e.a. over verteld.
Je kunt je al inschrijven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
In deze INFO is een REISSCHEMA opgenomen met de mogelijke data van bovengenoemde reizen.
U ziet een heel aanbod, dus voor elk wat wils.
Vragen, bel gerust of stuur een mail naar de commissieleden.
Eind van het jaar op ons kerstfeest neemt Frans Eijsink afscheid van de Commissie VER.
Hij heeft met veel plezier, toewijding ingezet voor heel veel mooie dagen voor onze leden. Dit is voor ons een enorme aderlating.
Wij doen dan ook een dringende oproep naar organisatie-talenten in onze vereniging of in jullie netwerk, om dit straks te kunnen opvangen. Schroom niet en geef iemand door naar de voorzitter of bestuurslid Zorg en Welzijn en of bestuurslid Evenementen. Wij zullen dan contact met je opnemen voor een gesprekje.

Ik wens jullie allen een voortreffelijk KBO jaar .
Rinie Leemhuis

 

Van het bestuur (maart 2017)

Een nieuwe secretaris

In januari kreeg ik een telefoontje van Loet Kuijlaars. Via via had hij mijn naam en telefoonnummer gekregen en hij vroeg of ik wellicht geïnteresseerd was om het secretariaat van KBO over te nemen van Piet Ceelen en of ik misschien eens langs wilde komen voor een kennismakingsgesprek. Praten kan geen kwaad dacht ik en de afspraak was snel gemaakt.

 

Ik werd ontvangen door Loet, Piet en Rinie. Het was een ontspannen gesprek en nadat ik alles even een paar dagen heb laten bezinken, heb ik ja gezegd tegen de functie. Uiteraard moest ik eerst nog kennismaken met de rest van het bestuur. Daar viel ik gelijk met de neus in de boter, want er werd door twee jarigen getrakteerd op heerlijke appelflappen. Ook hier was de sfeer goed en het eind van het liedje was dat men mij feliciteerde met de benoeming! Het is fijn dat ik me in het blad INFO ook even kan voorstellen aan de leden.

Mijn naam is Carla Admiraal. Ik ben van geboorte een Drentse, en via Groningen, Leeuwarden en Oss ben ik in 1982 in Heesch komen wonen. Ik ben getrouwd met Jan, heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Een kleine 20 jaar heb ik als redacteur / journalist gewerkt voor het huis-aan-huisblad Weekblad Regio Oss en het business-to-business magazine Bedrijvig Oss. Daarna heb ik nog vijf jaar mijn eigen tekstbureau gehad, maar toen twee grote opdrachtgevers failliet gingen, vond ik het ook wel mooi geweest. Het leuke is dat ik mijn tijd nu op een andere manier door kan brengen. Ik ben sinds kort ook secretaris van het RGO en ik zit in het werkbestuur van Dorpsplein Heesch. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan KBO, ik heb in het bestuur al gemerkt dat bij alles eerst aan de leden wordt gedacht en ik beloof u, dat dit ook mijn focus wordt!
Carla Admiraal.

 

Van het bestuur (februari 2017)

Piet Ceelen, KBO voorzitter?!

Het was op de 14e december dat één van onze leden (aan tafel bij restaurant De Waard) tegen me zei: “dan doe je het toch zelf, dan word jij toch de nieuwe voorzitter van onze KBO”!

 

Ik heb het even laten bezinken om vervolgens op de 21e bij de commissie werving en selectie mede te delen, dat ik voorzitter van de KBO wilde worden.
De komende ledenvergadering hoop ik door de vergadering officieel als voorzitter te worden benoemd en Loet Kuijlaars, die op deze datum aftreedt, op te volgen.

 

In mijn 1e jaar bij de KBO, als secretaris, heb ik de KBO leren kennen als een organisatie die bruist van de activiteiten. Een vereniging die volop in beweging is en steeds de leden centraal stelt. Een vereniging die leden de ruimte geeft om, onder leiding van een kartrekker, allerlei activiteiten zelf te organiseren en in stand te houden.

Als secretaris had ik afgelopen jaar het genoegen de organisatie mede vorm te mogen geven.
Zo werden de bestuurstaken opnieuw verdeeld en in clusters ingedeeld. Een nieuw cluster “ Zorg&Welzijn” maakt, dat onze KBO een vinger aan de pols kan houden op dit voor ons heel belangrijke werkveld. Het Huishoudelijk Reglement is aangepast en daarnaast is besloten om jaarlijks een “vrijwilligersdag” te organiseren. Ook heeft het bestuur onlangs aan Henny Gloudemans advies gevraagd over de mogelijkheden die ICT kan bieden naast de papieren communicatie en op welke wijze onze KBO hierin het beste kan opereren. Een druk jaar, waarin ik de KBO heb leren kennen in het bestuur, in verschillende werkgroepen, tijdens activiteiten en op de evenementen.

Een vereniging om trots op te zijn!
Van deze vereniging wil ik graag de komende jaren de “kar-trekker” van het bestuur zijn. Voorzitter zijn om de belangen van onze leden te behartigen in en buiten de vereniging, bestuursleden de ruimte te geven nieuwe activiteiten te ont-wikkelen, bestaande activiteiten uit te bouwen, te zorgen voor blijvende en passende huisvesting en te zoeken naar mogelijkheden om de KBO te verjongen.
Ik hoop op 10 maart te mogen aantreden als voorzitter.
Op die datum zullen we hoogst waarschijnlijk ook een nieuwe secretaris kunnen benoemen.

 

Tot 10 maart, op de Algemene Leden Vergadering (de Agenda, lees verder . . . )

 

Taakverdeling bestuursleden
De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen en de ALV; het beleidsplan; de contacten met KBO Brabant en het kringbestuur; de vrijwilligerscoördinatie; contacten met de gemeente en de parochie; de relatiebehartiging.

 

De secretaris is verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen en de ALV; het besluitenregister en de planning van de actiepunten; de notulen, de correspondentie en het jaarverslag; de ledenadministratie.

 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de contributie, de facturering, de vorderingen en de boekhouding; de begroting, de budgetten en de verslaglegging; de emolumenten, de kas en de verzekeringen; de belasting-invulhulpen en de fondsenwerving. De coördinator evenementen is verantwoordelijk voor de jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten en de reizen (excursies, dagtochten, meerdaagse- en cultuurreizen).

 

De coördinator communicatie is verantwoordelijk voor de nieuwskanalen (INFO, website, DMBK, ONS platform en contacten pers), de redactieraad en de postbezorgers; huisstijl, fotoarchief. Behartigt de contacten met de bibliotheek en coördineert de werkgroep Identiteit & Zingeving.

 

De coördinator activiteiten is verantwoordelijk voor de binnenactiviteiten (biljarten, darten, sjoelen, kaarten, koersbal, bridge, handwerken, avondsoos, fotoclub, eten bij restaurant de Waard, dansen), de buitenactiviteiten (fietsen, wandelen, jeu de boules, nordic walking en begeleid fietsen). Coördineert verder Creativiteit te Kijk, Jong van Harte, de Line Dance Groep, het koor Con Amore en de contacten met CC de Pas.

 

De coördinator zorg & welzijn is verantwoordelijk voor de contacten met OOB en RGO; het gehandicaptenvervoer, ouderenadviseurs, ziekenbezoek en het sociaalgezicht;
’t Dorpsplein, Graag Gedaan en Stichting gezondheidsvoorlichting; de contacten met de Horizon,
ZC Heelwijk, ONS welzijn (incl. klussendienst) en de ASD.

 

Hebt u een vraag, bel dan het betreffende bestuurslid!

 

Van het bestuur (Januari 2017)

Lieve, beste leden van KBO-Heesch.

 

Het is min of meer gebruikelijk, dat de voorzitter van onze vereniging, de KBO-Heesch, de kop afbijt en dus als eerste in het nieuwe jaar namens het bestuur een woordje doet in ons lijfblad de INFO.
Waar kan ik anders mee beginnen dan u allen een gezond 2017 te wensen? Niet alleen omdat dit nu eenmaal gebruikelijk is, maar omdat ik u dit oprecht toewens.
Er is de afgelopen jaren veel om ons heen veranderd, niet alleen in de wereld , maar ook in Heesch, zelfs binnen onze vereniging. Om in de buurt te blijven, ons dorp Heesch, ben je 10 jaar of langer uit Heesch weggeweest? Je kent je dorp niet meer terug; een nieuw centrum en compleet nieuwe wijken.
Ook onze vereniging KBO-Heesch is de afgelopen jaren behoorlijk op de schop gegaan met bijna allemaal nieuwe gezichten in het bestuur.
De organisatie is op orde gebracht met het vaststellen van een op punten gewijzigd huishoudelijk regelement, maar ook met het verdelen van taken onder de bestuursleden.
Opslag en verwerking van informatie gebeurt tegenwoordig digitaal (digitaal in dropbox). Het bestuur is zich bewust van het feit, dat we niet de enige vereniging in de omtrek zijn en dus gaan we kijken en praten met andere verenigingen / stichtingen in Heesch met vragen als: waar vullen we elkaar aan of waar hebben we een overlap en hoe kan het beter?
Ook de toekomst dient weer onder de loep te worden genomen in de vorm van een nieuw meerjarenplan. En dan moeten we onze aandacht ook richten op onze huisvesting De Pas.Hier rommelt het al een tijdje, er moet geld bij en je kunt er op wachten dat er de nodige veranderingen komen. Momenteel kijkt de gemeente samen met een ingehuurd bureau naar een betere invulling van de ruimten in CC De

Pas, maar waarschijnlijk ook die van het emeentehuis. Ook voor ons KBO-Heesch zal het aanpassen worden.
Lieve mensen, elke verandering hoeft geen verbetering te zijn, maar veranderen op zich hoeft niet verkeerd te zijn, een nieuwe frisse wind… u kent dat wel.
Het bestuur zal U steeds op de hoogte houden van alle relevante veranderingen en u informeren via INFO, WEBsite en Cubigo.
Een ding is zeker in onze vereniging: “de klant is koning” en die klant dat bent u. Onze missie is en blijft het zorgen voor een ontspannen, waardige en volwaardige plaats in onze samenleving Heesch.

 

Loet Kuijlaars, voorzitter

 

VAN HET BESTUUR (December 2016)

Mijn naam is Jan Schuurmans, geboren in Heesch en sinds 1974 weer woonachtig in Heesch, eerst in de Beemdstraat en daarna in De Ploeg.
Reeds jaren actief bij HVCH en vele jaren was ik bestuurslid bij diverse verenigingen in Heesch, min of meer gedwongen als eigenaar van Financieel Centrum Heesch, bestuursleden komt men altijd te kort.
In het verleden en nu weer benaderd voor een bestuursfunctie bij de KBO. Na wat bedenktijd is het nu misschien tijd om ja te zeggen, vooral omdat de functie waarvoor het bestuur mij vraagt, een hot item is nu en in de toekomst:
ZORG en WELZIJN.
We moeten, als we ouder worden, meer en meer voor onszelf gaan zorgen. Opvang, bejaardenhuis etc. zullen problemen gaan geven en velen moeten, ieder voor zich, gaan uitmaken, wat gaat de toekomst mij brengen.
Wat valt er onder de nieuwe bestuursfunctie en naar ik heb vernomen zal ik prima hulp krijgen van diverse vrijwilligers
 

Het bestuur vertegenwoordigen bij:
O.O.B. = Ouderen Overleg Bernheze;
R.G.O.= Raad Gecoördineerd Ouderenwerk;

W.M.O.=Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Dorpsplein.
Samenwerking met de mensen van: Sociaal Gezicht, Gehandicapten Vervoer, Ouderenadviseurs, Graag Gedaan, Eten bij de Waard, St.Gezondheidsvoorlichting, Ziekenbezoek, ZC Heelwijk en wat nog verder ter tafel komt.
Toen ik bovenstaande lijst kreeg van het bestuur, kwam ik eigenlijk tot de conclusie, dit is te veel werk in deze voor mij geheel nieuwe materie.
Maar na gesprekken met enkele bestuursleden kwam ik er achter, dat de verschillende groepen binnen de KBO Heesch , zo zelfstandig en goed werken, dat veel werk door anderen wordt verricht.
Ik zal de komende maanden mijn gezicht hier en daar laten zien en tot de ALV in maart mij laten voorlichten door de diverse groepen en mij verder oriënteren op de nieuwe KBO bestuursfunctie.
En er is nog een bestuursfunctie vacant, de voorzitter stopt ermee. Heeft u belangstelling of weet u eventuele kandidaten, kom een keertje praten of bel even met een van de bestuursleden. Ik hoop op een fijne samenwerking met de diverse groepen en de andere bestuursleden, die op hun gebied veel goed werk verrichten en vele uren besteden aan de KBO Heesch.

Jan Schuurmans

 

VAN HET BESTUUR (November 2016)

Hiernaast zie je mijn foto: Theo van Orsouw. Mij werd gevraagd of ik penningmeester van de KBO Heesch wilde worden om Cees van Gestel te vervangen die zijn eerste jaar niet af kon maken. Dat is heel jammer voor Cees en ik hoop dat mijn gezondheid me niet in de steek zal laten.
Geboren en getogen in Heesch ben ik sinds een jaar of negen weer terug in ons dorp.Tot mijn genoegen mag ik zeggen namens mijzelf en mijn vrouw. Het voelde heel goed om weer terug te zijn al is het dorp wel anders dan in de jaren zestig. Dat was natuurlijk een heel andere tijd en zelf was ik toen ook anders: ruim 40 jaar jonger. Laten we maar zeggen dat alles anders is maar dat het dorp Heesch en ik nog steeds bij elkaar passen.

Ik ben in Heesch naast Piet Ceelen komen wonen en naast mijn oude lagere school aan 't Dorp. Een heel verschil met de buitenwijk waar ik werd geboren; dat was in de Meurse Maas en de huidige Meursstraat was toen nog een karrespoor.
 

Toen bleek dat de KBO een andere penningmeester nodig had heeft Piet mij gepolst omdat hij wist dat ik me ruim 40 jaar met financiën, voornamelijk bij de gemeente Oss, heb bezig gehouden. Dus ik weet wel iets van begroten en boekhouden en zo.

Ik voelde er wel wat voor om me weer een beetje nuttig te maken na 4 jaar pensioen. Dus kwam er een kennismakingsgesprek met het bestuur van de KBO en die hebben mij geaccepteerd als medebestuurslid / penningmeester. Sindsdien ben ik bezig om me in te werken, spullen en computerbestanden over te nemen en kennis te maken met een heleboel nieuwe gezichten die ik zo goed mogelijk probeer te onthouden.
Dat alles vooruitlopend op de komende ALV die mij ook nog moet accepteren als nieuw lid van het bestuur. Voor die vergadering wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter omdat Loet Kuilaars na die vergadering zijn functie neerlegt. Als je dus zin hebt om de KBO bij de werkzaamheden te helpen en de verdere koers uit te zetten en mee te sturen neem dan contact op met Loet. Hij zal je alles vertellen over de werkzaamheden en de voldoening en waardering die je dan krijgt.
Theo van Orsouw

 

VAN HET BESTUUR (Oktober 2016)

Om een gezegde te gebruiken van een bekende Nederlander: mag ik zeggen dat het goed gaat met de KBO? Ja, dat mag ik zeggen! In de vorige INFO stond dat we 1216 leden hebben. Dat betekent dat wij in Heesch, weliswaar langzaam, steeds meer leden krijgen.

 

Geloof mij, dat kan niet ieder KBO-afdeling in Brabant zeggen. Kunnen we nu op onze lauweren gaan rusten? Absoluut niet. Er is werk genoeg te doen en….. er zijn steeds nieuwe ideeën. Wat dachten jullie ervan om af en toe weer eens een keer te gaan dansen? Of misschien wel elke maand? Er wordt aan gewerkt! Enkele mensen zijn met dat idee gekomen en nu wordt uitgezocht hoe we dat kunnen organiseren. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken.

Zo zijn we ook bezig om de werkgroep Identiteit weer meer leven in te blazen. De mens leeft niet van brood (en spelen) alleen. Maar de vraag is: waarvoor is er dan nog meer belangstelling? Enkele leden zijn gestart met gesprekken en proberen daar achter te komen. Er leven wel ideeën, bijvoorbeeld samen naar een bedevaartplaats of naar een tentoonstelling gaan. Een interessant boek lezen en er nog eens over napraten. Iemand uitnodigen voor een lezing om samen daarna te praten over een actueel onderwerp. Het zou allemaal kunnen als er belangstelling voor is.

De hele zomer is vol van activiteiten geweest. Veel kartrekkers en vrijwilligers zijn weer een jaar actief geweest. Op 22 september zijn die in het zonnetje gezet.

 

De werkgroep Evenementen en Reizen doet dat door een interessante en gezellige middag te organiseren! Een compliment voor hen en voor alle vrijwilligers; zij verdienen het!

Onverwacht is onze penningmeester Cees van Gestel teruggetreden. In goed overleg hebben we de conclusie getrokken dat het voor zijn gezondheid beter is om de taak te beëindigen. Cees bedankt voor wat je voor de KBO gedaan hebt. Binnen het bestuur valt er natuurlijk wel een gat maar het

ziet er naar uit dat we op korte termijn kunnen beschikken over een vervanger.

We gaan de herfst in; de blaadjes gaan vallen. Voor de een de mooiste tijd van het jaar; een ander neemt wellicht met weemoed afscheid van de zomer. Hoe dan ook, onze vele activiteiten gaan door en er komen ook weer leuke evenementen aan zoals sinterklaas en kerst. Dus mocht ik zeggen dat het goed gaat met de KBO?

Theo van Haren

 

VAN HET BESTUUR (september 2016)

Ruim een half jaar (na de ALV) ben ik als secretaris actief in de KBO. Tegelijk met mij trad ook Cees van Gestel aan als penningmeester. Een enorme verandering in een 6 koppig bestuur als 2, voor de organisatie cruciale functies, door nieuwe leden worden ingevuld. Na de overdracht van Frans Eijsink was het de eerste maanden wel even wennen: naast reguliere taken als mede voorbereiden van vergaderingen en verslaglegging, kennismaken met de collega bestuursleden was ik veel tijd kwijt met (informele) overleggen en discussies met (bestuurs)leden. Mijn vrouw vroeg zich wel eens af of ik een nieuwe baan had. Gelukkig beginnen nu de resultaten van onze inspanningen zichtbaar te worden. We hebben elkaar leren kennen en zijn samen op weg de KBO organisatie te vernieuwen. Sinds de afgelopen ALV is er geen papieren archief meer, alle vergaderingen worden digitaal voorbereid en de notulen worden digitaal in de cloud gearchiveerd. Dat betekent dat ieder bestuurslid te allen tijde notulen, verslagen en andere info digitaal kan inzien. Hiervan wordt ook in de (bestuurs)vergaderingen gebruik gemaakt. Onlangs heeft het bestuur de regeling van taken en verantwoordelijkheden tussen kartrekkers en bestuur definitief vastgesteld en er is tevens een financieel reglement opgesteld. Met deze regelingen wordt naast het scheppen van gewenste duidelijkheid vooral beoogd de activiteiten/werkgroepen meer zelfstandigheid (ook in financiële zin) en verantwoordelijkheid te geven. Komend najaar zal voor elke activiteit/werkgroep naast een werkplan voor 2017 ook een begroting voor 2017 worden opgesteld.

Het bestuur heeft op de hei-sessie van mei jl. onderkend dat de komende jaren Welzijn en Zorg een steeds belangrijker item gaan worden voor onze leden. Daarom is besloten een 7e bestuurslid, speciaal belast met de aandachtsgebieden Zorg & Welzijn, te benoemen. De werving voor dit bestuurslid alsook voor een nieuwe voorzitter is in volle gang. Hopelijk slagen we er komend najaar in geschikte kandidaten voor te stellen.

Ook heeft het bestuur de afgelopen maanden besluiten genomen die voor u, als lid, direct merkbaar zullen zijn. Zo zullen een aantal evenementen/zaken worden aangepast; ik noem er enkele:

– Het optreden van Jong van Harte zal in 2017 losgekoppeld worden van de KBO dag

– De vernieuwde KBO dag zal volgend jaar in april/mei gehouden worden

– Jaarlijks komt er een activiteit om onze vrijwilligers te bedanken

– De Sinterklaasviering zal worden vernieuwd

– De INFO wordt voortaan gedrukt


Zoals jullie zien proberen wij als bestuur, goed luisterend naar jullie wensen, onze KBO op het juiste spoor te houden en te blijven vernieuwen. Heb jij ook belangstelling om hier een steentje aan bij te dragen laat het horen, je bent zeer welkom!

Piet Ceelen

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  (augustus 2016)

ZOMERAVOND

Zomaar een mooie zomeravond, buiten in de schaduw zittend en overdenkend wat er allemaal om je heen plaats vindt. En dat is nogal wat; te veel om op te noemen en bijna ook teveel om nog een mening over te vormen. Waarom zou je dat ook doen, die mening vormen en een standpunt innemen? Om daarna een ander te vertellen hoe jij erover denkt en vervolgens de discussie aan te gaan, waar geen van tweeën veel wijzer van wordt, laat staan dat het de wereld beter maakt om in te leven?

En dan ook nog de zin van het kenbaar maken van jouw mening. Waarom zou ik aan een ander vertellen hoe ik over mijn buurvrouw denk? Of vertel het haar zelf en kijk hoe ze reageert en of ze er iets mee doet. En toch doet vrijwel iedereen het: een mening vormen. Koppel aan het woord mening het idee begrip; begrip voor de mening van een ander. En dat is moeilijk, bijna net zo moeilijk als terugkomen op een eerder ingenomen standpunt. En toch hangt veel af van hoe we omgaan met deze twee woorden: mening en begrip.

Tolerant zijn, bijstellen en nuanceren waardoor er in harmonie een gesteld doel kan worden bereikt. Gelukkig leven we in een land waar iedereen voor zijn of haar mening uit mag komen en waar mensen zich achter ingenomen standpunten scharen en zo (politieke) partijen vormen. En kijk eens hoeveel politieke partijen we nu hebben of we dat willen of niet.

 

Waarom al deze tekst? Eigenlijk weet ik het ook niet. Ik ben aan de beurt om een verhaaltje te maken voor ons lijfblad de INFO. Onze vereniging KBO Afdeling Heesch functioneert bij de gratie van haar leden: anderen binnen onze club, of we nu koersballen of fietsen: hoog in ons vaandel staat begrip voor de mening van de ander, voor samenhang en sociaal gedrag waarbij kartrekkers en bestuur zich inzetten voor de hier genoemde waarden.

Maar ook anderen van buiten onze vereniging zijn van groot belang. Wij zijn geen besloten of gesloten clubje dat zich afzijdig houdt van dat wat om ons heen gebeurt. Trouwens het zou niet kunnen; wat zouden we moeten op het moment dat de gemeente Bernheze ons, KBO Heesch niet meer herkent en erkent? Bij de gratie van onze Heesche samenleving die van mening is dat senioren een plaats in de maatschappij dienen te hebben en met het begrip voor de interesse van dorpsgenoten in het samen deelnemen aan activiteiten groeit en bloeit onze vereniging KBO Heesch.

En, oh ja, ik ben van mening dat we een “goei” club hebben en hoop dat dit ook Uw mening is. Nog een fijne zomer toegewenst.

Loet

 

Van de bestuurstafel (Info juni 2016)

Het voltallige bestuur zat op dinsdagmiddag 3 mei l.l. bij elkaar voor een zogenaamde heisessie. We zaten niet op de hei maar gewoon in een kamertje. De bedoeling was om eens in de spiegel te kijken; om eens kritisch naar ons zelf te kijken: wat doen we zoal, hoe doen we het en hoe zou dat in de toekomst anders of beter kunnen? Er is veel over de tafel gekomen. Teveel om in dit artikeltje even op te noemen. Op enkele punten wil ik ingaan. Om positief te beginnen: er gaat veel goed. We hebben een keurcorps van kartrekkers, enthousiaste vrijwilligers, die er voor zorgen dat er veel activiteiten prima draaien en waar veel leden plezier aan beleven.

Ons ledental is mede daardoor tot over de 1200 gestegen en groeit, langzaam maar gestaag. Veel senioren vinden het dus de moeite waard om lid te worden. En dat zou zo moeten blijven! Dat is voor het bestuur een belangrijke zorg.
KBO Heesch dient interessant te blijven (of nog meer te worden?) voor de jongere senior. Daar ligt de toekomst van onze club. Deze senior zal later met pensioen gaan en door veranderingen in de (mantel)zorg minder vrije tijd hebben. En we zullen steeds meer zelf moeten doen; dat is nu eenmaal het gevolg van de zogenaamde participatiemaatschappij. Dit geldt niet voor de toekomst maar we zitten er feitelijk al midden in.
We merken het vooral bij het zoeken naar vrijwilligers die dringend nodig zijn voor het bestuur willen of die bij de redactie willen helpen. Zonder een compleet bestuur en een goede onderlinge communicatie staan we minder sterk voor de toekomst.
Ook hebben we gepraat over de manier van besturen. We willen de kartrekkers de ruimte geven maar er dienen natuurlijk wel regels te zijn anders houden we de club niet bij elkaar. Het is soms moeilijk om daar de goede middenweg in te vinden. Soms lopen daarbij de emoties flink op maar gelukkig kunnen wij er door gezamenlijk overleg steeds weer goed uitkomen. Om deze wrijvingen voor de toekomst te voorkomen wil het bestuur de gezamenlijke afspraken wat beter op papier zetten.

In 2015 is er in bestuurlijke zin veel veranderd en daar zijn wij nog volop mee bezig.
Er is hard gewerkt aan de automatisering. Dat betekent veel veranderingen en, u weet, daar is niet altijd iedereen gelukkig mee. Veranderen doe je voor de toekomst maar je hebt er nu meer werk mee. Mede door de bestuurswisselingen zie je dan gebeuren dat de individuele bestuursleden het erg druk hebben en dan zie je die minder bij de activiteiten.
Een reactie als: het bestuur zie je veel te weinig in de Pas is dan begrijpelijk maar ook een bestuurslid heeft familieverplichtingen, kleinkinderen en soms nog veel andere activiteiten. Je kunt maar op een plaats tegelijk zijn.
U weet, we zoeken naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid voor zorg en welzijn. Wanneer we die hebben gevonden zullen die moeten inwerken maar dan zijn we weer met een compleet bestuur en een vernieuwde taakverdeling. Er zijn dus tal van uitdagingen op ons pad naar de KBO van de toekomst maar een ding weten we zeker: onze leden staan centraal en daar werken we voor.

Theo van Haren

 

Van de Bestuurstafel (Info Mei 2016)

 

Inmiddels zijn we al weer in mei 2016.

De tijd vliegt en daarmee dienen nieuwe bestuurswerkzaamheden zich aan en oudere werkzaamheden vallen op hun plaats of Lossen zich op. Kortom “business as usual”

De eerste bestuursvergaderingen zijn weer achter te rug en na onze “Heidag” op 3 mei a.s. Zullen onze plannen voor de toekomst verder gestalte krijgen. We hebben inmiddels 2 nieuwe bestuursleden in ons midden mogen verwelkomen en ik krijg de indruk dat zij al aardig door hebben hoe in het “Heesche” de hazen lopen. Wat mij betreft een welkome aanvulling in het bestuur.

 

Tijdens mijn eerste vergadering ( november 2014) ben ik gestart om de vergaderstukken zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen en ook als eerste begonnen om in plaats van die af te drukken deze stukken via mijn tablet te lezen. Ik kan me nog herinneren dat het als spelen met dat “ding” genoemd werd en daarbij als irritant ervaren werd. Maar de tijden keren zich.

Een van de meest opvallende zaken die ik tijdens de bestuursvergadering van april waarnam, is dat alle bestuursleden inmiddels overgegaan zijn op digitaal vergaderen. Ze hadden allemaal een tablet bij zich en de vergaderstukken werden door de secretaris ook digitaal aangeleverd. Het is even wennen maar een enorme stap voorwaarts voor war betreft de communicatie onderling en de archivering naar de toekomst. Sommige bestuursleden hebben nog wat aanvangsperikelen op te lossen maar dat zal hen zeker gaan lukken. Petje af voor allen.

 

Inmiddels is de evenementencommissie aangevuld met de oud secretaris (wrn.) Frans Eijsink en de oud penningmeester (Herman van Hal). Ik ben blij dat zij zich nog willen inzetten in het belang van KBO-Heesch en wens hen succes in hun (nieuwe) taak.

 

Zoals u ook hebt kunnen vernemen zijn we met de werkgroep “Ons Platform” al enige tijd met de voorbereiding bezig om “Dit platform” onder de leden van KBO-Heesch uit te kunnen rollen.

Helaas is de start van de instructie niet vlekkeloos verlopen mede doordat de beschikbare instructeurs door familie omstandigheden en andere privé redenen op het laatste moment moesten afhaken. We zijn er ons van bewust dat er cursisten voor een gesloten deur zijn gekomen. We vragen om begrip dat we op die korte termijn niet alle cursisten konden bereiken. Daarvoor onze excuses. Wat willen we echter met de uitrol van “Ons Platform” bereiken? We willen dat onze leden door de ingebruikname van “Ons Platform”

Langer zelfstandig kunnen blijven wonen (verbetering van de toegankelijkheid van de zorg) (zorgschriftje; medicatie- herinner ing; medicatie-schema; groet en ontmoet; elkaar helpen; enz; gezondheids-links)

Verbeteren van de communicatie tussen de leden maar ook met familie en/of mantelzorgers (beveiligd e-mailen met uw vrienden/ familie/mantelzorgers; video-bellen; familie forums)

Verbeteren van de dagbesteding (met “Ons platform liggen allerlei mogelijkheden onder handbereik) (spellen; recepten; radio; Youtube; video bellen met uw familie; weer; websites)

Behoorlijke vereenvoudiging van de digitale wereld die zelfs op maat gesneden kan worden (alle digitale onderwerpen staan op een scherm en kunnen allemaal op de zelfde wijze gebruikt worden. U hoeft geen moeilijke procedures te doorlopen, dat is veelal voor u gedaan).

Verreweg de meeste digitale onderwerpen staan gratis voor u ter beschikking. Voor meer informatie wil ik verwijzen naar de vorige info’s of naar de website van kbo-Heesch ( www.kboheesch.nl ) Op de website hebben we inmiddels de lessen van de uitgewerkte instructie van “Ons Platform” geplaatst, waarin een vereenvoudigde registratie-procedure staat vermeld. Mocht u er toch zelf niet uitkomen aan de hand van de instructie-lessen, meld u dan aan voor het volgen van de instructie (email act.coord.kboheesch@gmail.com ) U kunt zich ook aanmelden door middel van het onderstaande aanmeldstrookje.

 

Vul het helemaal in en geef het af aan de balie van “de Pas” Als laatste wil ik u uitnodigen om u op te geven als vrijwilliger voor een van de activiteiten maar ook voor een andere taak die u misschien uitstekend in een paar uurtjes per maand uit kunt voeren. Schroom niet. U kunt meer dan u denkt en iedere hulp is welkom (vele handen maken het werk licht)

(aanmelden als vrijwilliger bij secretaris@kboheesch.nl )

Zo, ik ga nu eindigen met mijn relaas, niet nadat ik ieder uitnodig die nog geen gebruik maakt van onze activiteiten om eens in D’n Herd (de Pas) binnen te lopen en aldaar naar de kartrekkers te vragen. Zij zullen u met open armen ontvangen en ook informeren over onze activiteiten.

 

Namens het bestuur een prettige vakantie

Peter Gommers

 

********************************************************************************

Opgavestrook

Ik wil me opgeven voor de instructie van “Ons Platform”

(instructie wordt gegeven in blokken van 4 maal 1,5 uur (les) start: info komt nog)

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer:

Lidmaatschapsnummer:

********************************************************************************

 

 

Van de Bestuurstafel (Info april 2016)

Het zal intussen algemeen bekend zijn dat wij twee nieuwe gezichten in ons bestuur hebben gekregen, te weten secretaris Piet Ceelen en penningmeester Cees van Gestel. Ik wens hen beide veel succes. Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van twee ervaren mensen die hun bestuurlijke taken vaarwel hebben gezegd. Gelukkig blijven ze voorlopig met al hun ervaring behouden en gaan Frans Eijsink en Herman van Hal hun inzet leveren binnen de evenementencommissie. Hierdoor zijn de activiteiten van deze commissie nog beter gewaarborgd.

 

Er is het afgelopen jaar in het bestuur veel gebeurd. We zijn op andere wijze bestuurlijke taken gaan uitvoeren en zijn meer op projectbasis gaan werken. Dropbox en ONS platform zijn geïntroduceerd. Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Indien je interesse hebt voor bepaalde taken, meld je aan bij het bestuur voor een gesprek. Wij staan voor u klaar. Al diverse mensen zijn actief geworden, maar voor een vereniging van 1200 personen zijn heel veel mensen nodig. Bent u een specialist op een bepaald gebied, schroom niet en meld u aan.

 

Ook in de commissie Reizen zijn mutaties ontstaan om diverse redenen. Voor deze commissie hebben zich intussen Adri van Oss en Walther Bax beschikbaar gesteld. Ik hoop dat wij dit jaar een mooi reisprogramma kunnen aanbieden. Een bezoek aan de Jeroen Bosch tentoonstelling is alweer achter de rug. Wat hebben we genoten. Wat is die meneer een geniale gek (met alle respect) geweest. Werkelijk een fantastische tentoonstelling. Wil je hier alsnog naar toe? Nog snel kaartjes bestellen, want het duurt maar even.

 

Als jullie dit lezen hebben we mogelijk ook een prachtige lentedag gehad met onze boottocht op de Linge bij Leerdam. Dan zijn wij met 28 auto´s daar naar toe geweest: in totaal 103 personen. Een schitteren aantal. Dit geeft de commissie de nodige moed om enthousiast door te gaan. Wij zullen u tijdig informeren over eventuele andere reisjes.

Ook de commissie Sociaal Gezicht gaat veranderen. Wil Kamp heeft aangegeven bepaalde taken te willen overdragen. Hierover zijn we met de commissie in gesprek. Wij komen daar op terug.

 

Zoals jullie zien, is er veel in beweging. Wij houden onze leden op de hoogte. Een fijne lente en een mooie zomer toegewenst.

Rinie Leemhuis

                         

 

Mag ik mij voorstellen: Cees van Gestel (info maart 2016)                               

 

Begin 2016 werd ik benaderd door Loet Kuijlaars met de vraag of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie als penningmeester bij uw KBO-Heesch. Na enig overleg met Loet heb ik ondanks mijn drukke werkzaamheden besloten  om op dit verzoek in te gaan.
In februari werd ik geschikt bevonden door de ballotage commissie en vervolgens  door het  bestuur aangesteld als penningmeester. Na goedkeuring van de ALV zal ik onmiddellijk in functie treden. Ik ben 74 jaar en geboren te Tilburg. Ik heb met mijn huidige vrouw , Annie Duijs ( Heesche)  vanaf 1994 – 2006 te Heesch gewoond om vervolgens te verhuizen naar  een appartement in de Beekgraaf te Nistelrode waar wij nu gelukkig wonen,in de nabijheid van haar twee kinderen en volop genieten van hen en de kleinkinderen.

 

Na eerst ongeveer 10 jaren in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest als arbeidsanalist en vervolgens als boekhouder ben ik daarna werkzaam geweest bij het

Ministerie van EZ en de laatste 10 jaar bij het Ministerie van Financiën.

Vanaf  2006 - 2010 ben ik penningmeester geweest bij uw KBO-Heesch alsmede  penningmeester  Van Kring “ de Maashorst” van de KBO.

Een zestal jaren ben ik als penningmeester betrokken geweest bij het tot stand komen van CC Nesterlé te Nistelrode. Ik ben nu ongeveer 10 jaar voorzitter van VvE Laar/Beekgraaf Wonen te Nistelrode.
Zo mag ik als vrijwilliger nog actief zijn voor Rigom , het verzorgingstehuis Laarstede te Nistelrode en als Schuldhulpmaatje. Mijn verdere hobby’s zijn; dammen, schaken, biljarten en kaarten.

 

Als penningmeester hoop ik in samenwerking met het bestuur de belangen van de leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

 

Mag ik me voorstellen: Piet Ceelen (info februari 2016)

Eind 2015 heeft Loet Kuijlaars mij gevraagd of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie bij uw KBO. Nou wil het toeval dat Loet op het juiste moment binnenstapte. Ik was namelijk sinds medio 2015 met pensioen en had me voorgenomen om een half jaar niets te doen en na te denken over mijn toekomst.

 

Op de vraag van Loet of ik belangstelling had voor de functie van secretaris heb ik dan ook direct ja gezegd.
Ik werd geschikt gevonden door de ballotage commissie en begin januari heeft het bestuur mij aangesteld als secretaris. Na goedkeuring door de ALV zal ik direct in functie treden.

Ik ben unne echte Hisse, zoon van Lee Ceelen en Cisca van Boxtel en woon, na een aantal jaren in de Beemd gewoond te hebben, nu in het ouderlijk huis aan ’t Dorp, tegenover de kerk. Ik ben getrouwd met
Gonny en heb 4 dochters (Kee, Han, Jet en To) en ondertussen 5 kleinkinderen.

 

Mijn werkzaam leven ben ik gestart als productieplanner bij Bergoss te Oss. Vervolgens was ik als facilitair manager werkzaam bij de Thuiszorg Brabant N.O in Uden , ROC A12 in Velp en Ede en de laatste jaren bij Welzijn Divers in den Bosch.
Mijn vrije tijd breng ik graag buiten door (tuinieren, wandelen, fietsen, voetbal kijken) en daarnaast houd ik van schaken en fotografie. Ook was ik steeds in het verenigingsleven actief onder andere als voorzitter van de Jongerensoos de Meule, de Heesche Schaak Vereniging en Handbalvereniging DOS’80, waar ik tevens jarenlang webmaster was.
Ik hoop als secretaris van de KBO samen met het bestuur en alle vrijwilligers voorwaarden te kunnen scheppen die ertoe bijdragen dat Heesche senioren actief, volwaardig en zelfbewust mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Piet Ceelen

 

Van het bestuur (info januari 2016)

DAMES EN HEREN, LEDEN VAN DE KBO IN HEESCH

Er is nogal wat over ons heen gekomen in het afgelopen jaar: de massale migratie van mensen en de recente gebeurtenissen in Parijs mogen daarbij absolute dieptepunten worden genoemd.

Stelt u zich eens voor dat u huis en haard moet verlaten, uw omgeving, land stad of dorp, waarin u volwassen bent geworden en dit moet opgeven voor een toekomst waarin niets zeker is. U moet de omgeving waarin u bent opgegroeid verlaten vanwege wantoestanden in uw land. Een situatie waarom u niet hebt gevraagd maar waarmee u wel wordt geconfronteerd en die uiteindelijk oorzaak is om het onzekere van een nieuwe toekomst in een vreemd land te verkiezen boven dat waar die gevaarlijke situatie uiteindelijk toe leidt.

Of u besluit naar een concert of restaurant te gaan en u wordt bedreigd of wordt neergeschoten door niets en niemand ontziende terroristen. U voelt zich nergens meer veilig. De jacht op die terroristen legt een heel openbaar leven lam. Wie vooruit kijkt heeft de toekomst, luidt het spreekwoord en of je het hier nu mee eens bent of niet, veel anders zit er niet op.

 

Waar gaan wij naar toe in het nieuwe jaar? En met “wij” bedoel ik de leden van onze vereniging, de KBO in Heesch. Het beantwoorden van deze vraag is, ook al zijn we maar een klein clubje in vergelijking met de hierboven aangehaalde problemen, moeilijk genoeg. Hoog in ons vaandel blijft in elk geval staan het realiseren van “een volwaardige, zelfbewuste en ontspannen deelname door leden van onze KBO aan de samenleving” (voor samenleving mag u hier lezen de kern Heesch).

 

U heeft deze zin in het verleden al meer langs zien komen en horen uitspreken en zult hier keer op keer mee worden geconfronteerd: het is onze missie, de missie van de KBO in Heesch, uw vereniging. Steeds opnieuw is uw bestuur samen met de kartrekkers en de vrijwilligers bezig invulling te geven aan deze missie van onze club via een scala aan mogelijkheden.

 

Binnen de vereniging door het organiseren van vele activiteiten voor de leden, maar ook buiten onze vereniging, door deelname aan initiatieven van andere organisaties maar ook met het doel ‘het realiseren van die ontspannen deelname aan de samenleving in onze kern Heesch’. Ontwikkelingen zijn niet tegen te houden en dat moeten we ook niet willen. Steeds meer van onze leden werken met een computer en surfen op internet. Uw vereniging is volop in de weer met ‘ONS Platform ( ook genoemd Cubigo) en binnen niet al te lange tijd zult u hiervan de vruchten kunnen gaan plukken.

Wat is ‘ONS Platform’? U gaat hierover lezen in de INFO en natuurlijk op onze website www.kbo heesch.nl. Heel kort door de bocht: ‘ONS Platform maakt het eenvoudig uw weg te vinden binnen de (zorg-)regelingen die er zijn binnen onze gemeente maar bijvoorbeeld ook wat betreft de vele activiteiten binnen de KBO. En dat met de hulp van uw computer of tablet. Ook de organisatie van de KBO past zich aan. Stelt u zich eens voor wat een vracht aan documenten in ons archief ligt en probeer eens iets te vinden over een activiteit uit het jaar 1998. Als u het al vindt dan bent u minstens een dag verder. We gaan digitaal door het gebruik van dropbox. Dit maakt het mogelijk binnen het bestuur op een meer eenvoudige manier te communiceren terwijl de opslag van documenten (in de cloud) een fluitje van een cent is en het terugvinden van een document eenvoudiger maakt.

Waar gaan we heen met onze vereniging? In ieder geval vooruit onder het hierboven genoemde motto: open en transparant binnen het bestuur en naar ons groeiend aantal leden.

 

Het bestuur van de KBO Heesch wenst u een goed en gezond 2016 toe!

 

Namens het bestuur

Loet Kuijlaars

Voorzitter

 

 

 

Terug naar de startpagina